Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Dotácie a projekty stručne.

Rok: 2004

Suma: 17 miliárd korún

Určenie: priame poľnohospodárske dotácie, podpora hospodárenia v znevýhodnených oblastiach, financie na rozvojové projekty z európskeho poľnohospodárskeho garančného a usmerňovacieho fondu a z národného rozpočtu.

Administrácia: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

Pracoviská PPA:

8 regionálnych pracovísk (v každom kraji jedno)

  • žiadosti na projektové záležitosti, ktoré vyplývajú zo sektorového operačného programu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. a žiadosti, ktoré sú z plánu rozvoja vidieka
  • neprojektové nárokovateľné záležitosti

28 kontaktných miest

  • neprojektové nárokovateľné záležitosti - žiadosti o priame platby (a doplatky k priamym platbám), podpora hospodárenia v znevýhodnených oblastiach

 

Priame podpory:

Základná podmienka získania dotácie na 1 ha pôdy:

  • vlastníctvo 1 ha pôdy (žiadať môže aj fyzická osoba - občan, ktorý má aspoň jeden hektár poľnohospodárskej pôdy – nemusí byť podnikateľským subjektom)
  • jedna parcela (súvislý kus poľa obsiaty jednou plodinou) by nemala byť menšia ako 30 árov
  • nie je nutné vyrábať pre trh - všetku úrodu môže žiadateľ spotrebovať vo svojej domácnosti
  • na príjem dotácií si treba zriadiť účet v banke


Minimálna dotácia na 1 ha pôdy:

  • na pôdu 43 eur (cca 1800 Sk v závislosti od výmenného kurzu koruny k euru – priemer od 1. 1. 2004 – 30. 6. 2004)
  • príplatok na vybrané plodiny (obilniny, olejniny, strukoviny) cca 1000 Sk /ha


Podmienka získania dotácie:

  • udržovanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom stave (orná pôda – nezaburinená, neznečistená, bez erózie a náletu drevín, lúky a pasienky – kosené alebo spásané)


Termín podania žiadostí o dotáciu:

  • 14. máj 2004
  • od 14. mája lehota 25 kalendárnych dní, počas ktorých možno najneskôr do 8. júna podať žiadosti (za každý oneskorený kalendárny deň po 14. máji sa znižuje podpora o jedno percento)
  • po termíne 8. 6. 2004 sa žiadosti neprijímajú


Spôsob podania žiadosti:

  • osobne na pracovisku PPA


Nedodržanie podmienok:

  • rozdiel medzi žiadanou a skutočne využívanou plochou do 3 percent - bez pokuty. Dotácia bude vyplatená na reálnu výmeru.
  • odchýlka od 3 do 30 percent - pokuta dvojnásobok zisteného rozdielu
  • viac ako tridsať percent výmery nespĺňa podmienky - žiadateľ nedostane podporu v danom roku
  • nad 50 percent - okrem vysokej pokuty vylúčenie z podpory na niekoľko rokov


Termín vyplatenia podpory:

  • od 1. decembra do 15. mája nasledujúceho roka
  • je možné vyplatenie zálohy preddavku vo výške 50 percent (záloha je podmienená súhlasom Európskej komisie, v mimoriadnych prípadoch)

Vystavené 8. 3. 2004

Spracované z materiálov MP SR: Informačné centrum pre poradenstvo