Logo ÚVTIP Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Informačné centrum pre poradenstvo
Samova 9, 950 10 Nitra
Tel.: 037/77 21 805
E-mail: icpp@uvtip.sk
   

Správna farmárska prax.

Spracované podľa Vyhlášky č. 230/1998 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej epubliky z 9. júna 1998 o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat

PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

DRUHÁ ČASŤ - CHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

PRVÁ HLAVA - HOVÄDZÍ DOBYTOK

§ 4 - Denná kontrola

§ 5 - Ustajňovacie priestory na chov hovädzieho dobytka

§ 6 - Ustajňovacie priestory na chov hovädzieho dobytka

§ 7 - Prevádzka chovu hovädzieho dobytka

§ 8 - Podmienky starostlivosti o teľatá

§ 9 - Podmienky starostlivosti o kravy a jalovice

§ 10 - Podmienky starostlivosti o plemenné býky

§ 11 - Podmienky starostlivosti o býky vo výkrme

DRUHÁ HLAVA - OŠÍPANÉ

§ 12 - Denná kontrola

§ 13 - Ustajňovacie priestory na chov ošípaných

§ 14 - Prevádzka chovu

§ 15 - Podmienky starostlivosti o vysokoprasné a dojčiace prasnice a o ciciaky v pôrodných kotercoch

§ 16 - Podmienky starostlivosti o pripustené a prasné prasnice

§ 17 - Podmienky starostlivosti o odstavčatá a o ošípané vo výkrme

§ 18 - Podmienky starostlivosti o chovné prasničky a o chovné kančeky

§ 19 - Podmienky starostlivosti o kance

§ 20 - Podmienky starostlivosti o plemenné ošípané

§ 21 - Podmienky starostlivosti o zdravotný stav ošípaných

TRETIA HLAVA - OVCE

§ 22 - Denná kontrola

§ 23 - Ustajňovacie priestory na chov oviec

§ 24 - Prevádzka chovu

§ 25 - Kotnosť a kotenie

§ 26 - Dojenie

ŠTVRTÁ HLAVA - KOZY

§ 27 - Denná kontrola

§ 28 - Ustajňovacie priestory na chov kôz

§ 29 - Prevádzka chovu

§ 30 - Kotnosť a kotenie

§ 31 - Dojenie

PIATA HLAVA - HYDINA

§ 32 - Denná kontrola

§ 33 - Ustajňovacie priestory na chov hydiny

§ 34 - Prevádzka chovu

§ 35 - Klietkový chov hydiny na získavanie konzumných vajec

§ 36 - Chov hydiny inými intenzívnymi technológiami na získavanie konzumných vajec

§ 37 - Chov hydiny na voľnom priestranstve

ŠIESTA HLAVA - KONE

§ 38 - Denná kontrola

§ 39 - Ustajňovacie priestory na chov koní

§ 40 - Prevádzka chovu

§ 41 - Podmienky starostlivosti o jazdecké kone

§ 42 - Podmienky starostlivosti o kočiarové kone

§ 43 - Podmienky starostlivosti o poníky

§ 44 - Podmienky starostlivosti o zdravotný stav koní

SIEDMA HLAVA - KRÁLIKY

§ 45 - Denná kontrola

§ 46 - Ustajňovacie priestory na chov králikov

§ 47 - Prevádzka chovu

§ 48 - Plemenitba

ÔSMA HLAVA - KOŽUŠINOVÉ ZVIERATÁ

§ 49 - Denná kontrola

§ 50 - Ustajňovacie priestory na chov kožušinových zvierat

§ 51 - Prevádzka chovu

§ 52 - Podmienky starostlivosti o chov noriek, tchorofretiek a tchorov

§ 53 - Podmienky starostlivosti o chov líšok

§ 54 - Podmienky starostlivosti o chov nutrií

§ 55 - Podmienky starostlivosti o chov činčíl

DEVIATA HLAVA - PŠTROSY

§ 56 - Ustanovenia tejto hlavy

§ 57 - Ustajňovacie priestory na chov pštrosov

§ 58 - Prevádzka chovu

§ 59 - Krmivo a kŕmenie

DESIATA HLAVA - RYBY

§ 60 - Denná kontrola

§ 61 - Priestory na chov rýb

§ 62 - Prevádzka chovu

TRETIA ČASŤ - USMRCOVANIE JATOČNÝCH ZVIERAT

PRVÁ HLAVA - USMRCOVANIE NA BITÚNKU

§ 63 - Bitúnok

§ 64 - Druhy jatočných zvierat

§ 65 - Preprava jatočných zvierat

§ 66 - Starostlivosť o jatočné zvieratá pred usmrtením

§ 67 - Podmienky ustajnenia zvierat na bitúnku

§ 68 - Usmrcovanie jatočných zvierat

§ 69 - Spôsoby omračovania

§ 70 - Omráčenie upevnenou strelou

§ 71 - Omráčenie úderom bez prerazenia lebky

§ 72 - Omráčenie elektrickým výbojom

§ 73 - Omračovanie plynným oxidom uhličitým

§ 74 - Vykrvenie zvierat

§ 75 - Usmrcovanie jatočných zvierat obradným spôsobom

DRUHÁ HLAVA -USMRCOVANIE ZVIERAT MIMO BITÚNKU

§ 76 - Usmrcovanie rýb

§ 77 - Usmrcovanie jatočných zvierat pre vlastnú spotrebu

§ 78 - Nutné usmrtenie jatočných zvierat

§ 79 - Sanitné bitúnky

ŠTVRTÁ ČASŤ - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 80 - Prechodné ustanovenie

§ 81 - Účinnosť

 

PRÍL.1

HOVÄDZÍ DOBYTOK

Podmienky ustajnenia teliat

Vonkajšie búdy

Koterce v maštali

Rozmery ležiskových boxov podľa priemerných telesných mier kráv

Rozmery stojísk s priväzovaním podľa priemerných telesných mier kráv

Príklady plôch na ležanie a celkových plôch vo voľnom kotercovom

ustajnení podľa priemerných telesných mier kráv

Šírka chodieb podľa priemerných telesných mier kráv

Podmienky kotercového ustajnenia jalovíc na plochom podstielanom

ležisku, hlbokej alebo narastajúcej podstielke s plochým betónovým

kŕmiskom

Podmienky kotercového ustajnenia výkrmového dobytka na plochom

ležisku, hlbokej alebo narastajúcej podstielke a so zošľapávaním

hnoja s plochým betónovým kŕmiskom

Podmienky celoroštového ustajnenia výkrmového dobytka

Výpočtové hodnoty maštaľného vzduchu pre stanovenie tepelnej

bilancie v uzatvorených maštaľných objektoch v zimnom období

Výkrm dobytka

Prípustné hodnoty koncentrácie škodlivín

PRÍL.2

OŠÍPANÉ

Požadované parametre roštov pre ošípané

Najmenšie svetlé šírky preháňacích uličiek pre ošípané

Kategória ošípaných Šírka uličky

Rozmery kŕmnych miest na jedno zviera v chove ošípaných

Kategória ošípaných Pozdĺžny Kruhový Výška kŕmnej

Podmienky inštalácie kolíkových napájačiek pre ošípané

Podmienky inštalácie miskových napájačiek pre ošípané

Potreba pitnej vody a požadovaný prietok napájačiek pre ošípané

Najmenšie denné množstvá stelivovej slamy pre ošípané

Možnosti zabezpečenia hrania ošípaných

Najmenšie ustajňovacie plochy pre ošípané

Požiadavky na maštaľné ovzdušie v zóne zvierat v uzatvorených

objektoch

Prípustné hodnoty škodlivín v objektoch pre ošípané

Potrebná výmena vzduchu pre ošípané

Najmenšie plochy výbehov pre ošípané

PRÍL.3

OVCE

Potreba ustajňovacieho priestoru pre rôzne kategórie oviec

Najmenšie plochy výbehov

Požadované parametre roštov

Požiadavky na maštaľné ovzdušie v zóne zvierat

Počty oviec v kotercoch

Rozmery kŕmnych žľabov, počet napájačiek a ich dĺžka

PRÍL.4

KOZY

Potreba ustajňovacej plochy pre rôzne kategórie kôz pri voľnom

ustajnení (vrátane vnútornej technológie)

Najmenšie plochy výbehov

Požadované rozmery roštov

Požiadavky na maštaľné ovzdušie v zóne zvierat

Rozmery kŕmnych žľabov, počet napájačiek a ich dĺžka

PRÍL.5

HYDINA

Hustota obsadenia v chove sliepok

Hustota obsadenia v chove moriek na podstielke

Hustota obsadenia v chove husí

Hustota obsadenia v chove kačíc

Požadované teploty v hale a pod elektrickými kvočkami v odchove

sliepok

Požadované teploty pri odchove morčiat

Požadované teploty pri odchove káčat

Požadovaná výmena a prúdenie vzduchu a relatívna vlhkosť

Prípustná koncentrácia plynov

Podmienky osvetlenia

Podmienky pre kŕmidlá a napájačky pre sliepky

Podmienky pre kŕmidlá a napájačky pre husi

Podmienky pre kŕmidlá a napájačky pre kačice

PRÍL.6

KONE

Potrebný priestor pre ustajnenie koní

Parametre maštaľnej klímy

PRÍL.7

KRÁLIKY

Parametre klietok pre chov králikov

Odporúčané parametre mikroklímy

PRÍL.8

KOŽUŠINOVÉ ZVIERATÁ

Parametre klietok pre chov kožušinových zvierat

PRÍL.9

PŠTROSY

Najväčšie a najmenšie hodnoty pre veľkosť skupín a rozmery

poskytovaných priestorov

Hodnoty pre podstielku a sekanie krmiva

PRÍL.10

RYBY

Optimálne fyzikálno-chemické parametre vody z hľadiska chovu rýb

Vystavené 5. 12. 2005

Spracované podľa nariadenia vlády SR 389/2005 Z.z. a príslušných predpisov.