Legislatíva, dotácie

 
Späť
EURÓPSKA ÚNIA
Vestníky, výnosy, metodické usmernenia, informácie, oznamy...
Ministerstvo zdravotníctva SR upravuje širší rozsah zaobchádzania s omamnými látkami a psychotropnými látkami Autor textu: Mgr. Martin Bencko (vystavené 2.6.2010)
Usmernenie k platbe na dojnicu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. v platnom znení (vystavené 19.5.2010)
Pesticídny balíček - nová legislatíva v oblasti poľnohospodárskych pesticídov Autor textu: Ing. Bronislava Škarbová, PhD. (zdroj: Naše pole 3/2010) (vystavené 13.4.2010)
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb pre rok 2006
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu a  doplnkových vyrovnávacích platieb pre rok 2005
Vestníky MP SR
Zákony, nariadenia, vyhlášky, výnosy, opatrenia MPRV SR
Zbierka zákonov SR
Obchodný register SR
Obchodný vestník
Dotácie
Podpory, výzvy
Štátna pomoc 2007- 2013
Oznámenie MP SR o výške priamych platieb na rok 2006
Dotácie a projekty stručne
Dotácie 2003 a 2002
Spracovaná legislatíva
Správna farmárska prax
Chov hospodárskych zvierat