Experti pre pôdohospodárske poradenské služby

 

Agroinštitút Nitra, štátny podnik menoval pre realizáciu Koncepcie pôdohospodárskeho poradenského systému SR expertov z popredných osobností vedecko-výskumnej základne, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ako i významných top manažérov podnikateľských subjektov prvovýroby a spracovateľského priemyslu.

Experti sú oprávnení:

  • aktívne pôsobiť pri tvorbe koncepcií pôdohospodárskeho poradenstva,
  • predkladať odporúčania na aktivity poradenstva,
  • spracovávať oponentské posudky na písomné práce poradcov a iné recenzné aktivity,
  • poskytovať konvenčné služby farmárom podľa dopytu v súlade s platnou legislatívou.

Experti nemajú Certifikát na získanie nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2007-2013, Opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb.

Uvedený zoznam expertov môže byť doplňovaný o nových expertov na základe odporúčania zamestnávateľa a splnenia kvalifikačných predpokladov.

Zoznam expertov

Vystavené 8.6.2010