Európska únia

 
Späť
Informačné strediská - EÚ
Portál Európskej únie
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Sieť informačných centier Europe Direct na Slovensku
Legislatíva EÚ
Minister Jahnátek predstavil novú Spoločnú poľnohospodársku politiku (vystavené 11.11.2013)
Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej dopad na slovenské poľnohospodárstvo Autor textu: Dušan Chrenek (vystavené 27.8.2013)
Zrušenie obmedzenia pre odrody Finola a Tiborszállási v schéme priamych podpôr (vystavené 30.4.2013)
Nejdůležitější požadavky zemědělských nevládních organizací k SZP Autor textu: Ing. Jaroslav Faltýnek (príspevok z konferencie "Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013", Nitra, 25. október 2011) (vystavené 16.11.2011)
Slovenské záujmy v reforme SPP Autor textu: Ing. Peter Baco, PhD. (príspevok z konferencie Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013, Nitra, 25. október 2011) (vystavené 9.11.2011)
Společná zemědělská politika po roce 2013 – přímé platby Autor textu: Ing. Jaroslav Humpál (príspevok z konferencie "Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013", Nitra, 25. október 2011) (vystavené 7.11.2011)
Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2013 (zborník príspevkov z konferencie, Nitra, 20. august 2010) (vystavené 10.6.2011)
Regionálne dosahy reformy SPP po roku 2013 Autor textu: Doc. Ing. Marian Božík, PhD. (zdroj: publikácia DAS “Ako udržať ziskovosť pestovania obilnín?” a časopis Ekonomika poľnohospodárstva č. 4/2010) (vystavené 2.2.2011)
Spoločný postoj k európskej poľnohospodárskej politike (vystavené 26.1.2011)
Poľnohospodárski ministri sa zhodli na dvoch pilieroch SPP (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.10, str.16)
(vystavené 15.12.2010)
Reformovaná SPP musí podporovať všetkých farmárov (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.10, str.15) (vystavené 15.12.2010)
Členské štáty majú mať plnú zodpovednosť za pestovanie GMO na ich území (vystavené 14.7.2010)
Sarkozy obhajuje staré riešenia pre novú SPP (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.4, str.4) (vystavené 2.6.2010)
Rastúca podpora prínosov SPP pre verejné dobro (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.15) (vystavené 26.3.2010)
Aké sú ďalšie plány v oblasti ochrany biodiverzity v EÚ? (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.14) (vystavené 26.3.2010)
Cioloş predstavil svoju víziu SPP (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.12) (vystavené 26.3.2010)
Radikálna reforma SPP umožní riešiť reálne výzvy (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č.10, str.3) (vystavené 17.2.2010)
EÚ plánuje prepracovať schému znevýhodnených oblastí (zdroj: Agra Europe, č. 2357, 17. apríl 2009, EP/1-2.)
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ - monitoring informácií, zmien a právnych predpisov - aktualizované 15.4.2011 (vystavené 6.5.2009)
Poľnohospodárska legislatíva EÚ (signálne informácie spracované podľa denníka EÚ "Official Journal of the European Communities" v slovenčine)
Plné znenie legislatívy v slovenskom jayzku nájdete v Úradnom vestníku EÚ (vystavené 6.5.2009)
Najnovšia legislatíva EÚ (plné znenie, legislatíva EÚ za obdobie 1 rok, jednoduché vyhľadávanie v jazykoch krajín EÚ)
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2003 o podpore rozvoja vidieka
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 o podpore pre poľnohospodárov
Programy na propagáciu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ a na trhoch tretích krajín
Základné informácie o systéme obchodných mechanizmov v Európskej únii, používanom voči tretím krajinám
Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Priame platby v Európskej únii v sektore živočíšna výroba
Elektronický slovník Európskej integrácie
Inštitút pre aproximáciu práva - Pre verejnosť prístupný register prekladov legislatívy EÚ v slovenskom jazyku
PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007-2013
Program rozvoja vidieka 2007-2013
Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (Skupina opatrení 3. 4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb, opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí)
Predĺženie predkladania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov
PLATOBNÁ AGENTÚRA A SAPARD
Stránka Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR
Stránka venovaná programu SAPARD
Služby
Informačné strediská pre EÚ
NITRA
 
Europe Direct Nitra
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická ul. č. 4
949 01 Nitra
tel.: 037/7910290
fax: 037/7910132
europedirect@agroinstitut.sk
http://www.agroinstitut.sk/europedirect/
  • aktuálne informácie o dianí v EÚ
  • odpovede na Vaše otázky o EÚ
  • bezplatné tlačené materiály a brožúry vydané európskymi inštitúciami
  • bezplatný prístup na webové stránky zaoberajúce sa tematikou EÚ
BRATISLAVA
 
Európske dokumentačné centrum
Univerzita Komenského
Knižnica Právnickej fakulty
Šafárikovo nám. 6
PO BOX 313
810 00 Bratislava
tel.: 02/592 444 60
anna.bagelova@flaw.uniba.sk
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=2378
 
Európske dokumentačné centrum
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
tel.: 02/692 531 10
harachova@cvtisr.sk
http://www.cvtisr.sk
BANSKÁ BYSTRICA
 
Európske dokumentačné centrum
Univerzita Mateja Bela
Univerzitná knižnica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/446 52 14
eva.holla@umb.sk
http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=574&language=3
KOŠICE
 
Európske dokumentačné centrum
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica
Kováčska 26
041 80 Košice
tel.: 055/234 42 18
Eva.Matusovicova@upjs.sk
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/europske-dokumentacne-centrum/