logo MP SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
Odbor obchodnej politiky

Dobrovičova 12. Bratislava 812 66
 

Programy na propagáciu poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ a na trhoch tretích krajín

Slovenská republika, podobne ako ostatné členské krajiny, má možnosť využívať podpory z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) Európskej únie na propagáciu vlastných poľnohospodárskych výrobkov. Ide o nenárokovú formu pomoci, ktorú členská krajina môže využívať k propagácii svojich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov nielen na vnútornom trhu EÚ ale aj na trhoch tretích krajín. Tieto propagačné programy majú za cieľ zlepšiť marketing a odbyt poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov jednotlivých členských krajín.

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti Európska komisia (ďalej len „Komisia“) prijala nariadenia Rady o informačných a propagačných činnostiach pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky na vnútornom trhu ako aj na trhoch tretích krajín a síce nariadenie Rady (ES) č.2826/2000 o informačných a propagačných činnostiach pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky na vnútornom trhu ako aj nariadenie Komisie (ES) č. 1071/2005, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto nariadenia a nariadenie Rady (ES) č. 2702/1999 o opatreniach na poskytovanie informácií na propagáciu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v tretích krajinách a nariadenie Komisie (ES) č. 1346/2005, ktoré ustanovuje jeho podrobné pravidlá uplatňovania.

  Hlavné princípy propagačných programov:  

  • Členské krajiny každoročne vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov programov.
  • Programy predkladajú profesné organizácie (zväzy, únie, združenia a pod.) kompetentnému orgánu, ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá kontroluje, či programy sú dostatočne vypracované a či sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.
  • Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhoduje o predložených programoch a v stanovených termínoch ich predkladá Komisii. Komisia navrhnuté programy posudzuje a spoločne konzultuje s daným členským štátom. Následne Komisia v stanovených termínoch oznamuje, ktoré programy budú prijaté, ktoré budú zamietnuté a z akých dôvodov.
  • Programy môže predkladať členská krajina samostatne alebo spoločne s ďalšími členskými krajinami jeden krát ročne v stanovených termínoch a na prihláškovom formulári (viď. príloha ), ktorý vypracovala Komisia a slúži na predkladanie návrhov propagačných programov v jednotnej forme pre všetky členské krajiny. Dĺžka trvania programov je 1 – 3 roky, pričom Komisia uprednostňuje multinárodné a viacročné programy.
  • Všetky propagačné a informačné odkazy určené spotrebiteľom a iným cieľovým skupinám v rámci programov sa musia zakladať na skutočných kvalitách príslušného výrobku alebo jeho charakteristických vlastnostiach. Akýkoľvek odkaz na pôvod výrobku musí byť až druhotný. Akákoľvek informácia o účinku konzumácie príslušných výrobkov na zdravie, šírená v kampani, sa musí zakladať na uznávaných vedeckých údajoch

  Systém financovania

Pre tieto programy platí základný tripartitný systém financovania, tzn. 50%  nákladov na program hradí Európska únia ,navrhujúca organizácia financuje najmenej 20% skutočných nákladov programu a zvyšok financovania znáša príslušný členský štát.   

        Termíny predkladania programov:

        Programy na propagáciu na vnútornom trhu EÚ

do 30.11.daného roku - profesné organizácie Spoločenstva zastupujúce príslušné sektory predložia svoje programy Pôdohospodárskej platobnej agentúre SR, ktorá kontroluje, či programy sú dostatočne vypracované a či sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

do 15. 2 daného roku - Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhoduje o predložených programoch a predkladá ich Komisii.

do 30. 6. daného roku - Komisia vydá rozhodnutie,  ktoré programy budú prijaté, ktoré budú zamietnuté a z akých dôvodov.

        Programy na propagáciu na trhoch tretích krajín

do 31.3. daného roku -  profesné organizácie Spoločenstva zastupujúce príslušné sektory  predložia svoje programy Pôdohospodárskej platobnej agentúre SR, ktorá kontroluje, či programy sú dostatočne vypracované a či sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

do 30. 6. daného roku - Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhoduje o predložených programoch a predkladá ich Komisii.

do 30. 11. daného roku - Komisia vydá rozhodnutie,  ktoré programy budú prijaté, ktoré budú zamietnuté a z akých dôvodov.

  A. INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PROGRAMY V RÁMCI VNÚTORNÉHO        TRHU EÚ

Základné nariadenia:

-        nariadenie Rady (ES) č.2826/2000 o informačných a propagačných činnostiach pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky na vnútornom trhu

-        nariadenie Komisie (ES) č. 1071/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných činnostiach na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu.

V rámci vnútorného trhu EÚ musia byť, vo všeobecnosti, vypracovaná tak, aby zohľadňovali tieto kritéria:

-         pokiaľ sú programy navrhnuté viacerými členskými krajinami, je dôležité, aby obsahovali koordinované stratégie, činnosti a odkazy,

-          programy by mali byť prednostne viacročné a ich rozsah by mal byť dostatočný na to, aby dosiahol podstatný efekt na cieľových trhoch,

-         odkaz programov ba mal poskytovať objektívne informácie o podstatných vlastnostiach, nutričnej hodnote výrobkov v rámci vyváženého stravovania, o spôsobe ich výroby alebo o ekologických účinkoch,

-         programy by mali obsahovať odkazy, ktoré sú v záujme spotrebiteľov, odborníkov a obchodného sektora viacerých členských štátov.

Zoznam výrobkov, pre ktoré sa môžu vykonávať propagačné opatrenia v rámci vnútorného trhu:

-          čerstvé ovocie a zelenina,

-          spracované ovocie a zelenina,

-          ľanové vlákna,

-          živé rastliny a výrobky okrasného záhradníctva,

-          olivový olej a stolové olivy,

-          semenné oleje,

-          mlieko a mliečne výrobky,

-          čerstvé, chladené alebo mrazené mäso vyrobené v súlade s národným programom kvality alebo programom kvality Spoločenstva,

-          označovanie vajec určených na ľudskú spotrebu,

-          med a včelárske výrobky,

-          akostné vína vyrábané v určitých regiónoch  pvur, stolové vína so zemepisným označením,

-          grafický symbol pre najodľahlejšie regióny tak, ako je uvedené v právnych predpisoch pre poľnohospodárstvo,

-          chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) alebo zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) v súlade s nariadeniami Rady (ES) č.2081/90 a č.2082/92 a výrobky registrované v rámci týchto programov

-          ekologické poľnohospodárstvo v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2029/1991 a výrobky registrované v súlade s týmto nariadením.

Pre informáciu uvádzame podľa jednotlivých výrobkov stručný prehľad  situácie, cieľové skupiny ako aj samotný cieľ programu, pre ktoré by mali byť programy vypracované spolu s ich predbežnými ročnými rozpočtami.

    Čerstvé ovocie a zelenina

I napriek tomu, že výroba ovocia a zeleniny v Spoločenstve narastá, ich celková spotreba sa nemení. Dokonca sa pozoruje výrazná strata záujmu o konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny zo strany spotrebiteľov vo veku pod tridsaťpäť rokov, ktorá je výraznejšia medzi spotrebiteľmi školopovinného veku. Hlavným cieľom kampaní je vylepšiť vnímanie výrobkov ako výrobkov  „čerstvých“ a „prírodných“, znížiť vek spotrebiteľov predovšetkým stimulovaním, aby konzumovali tieto výrobky.

Predbežný rozpočet: 4 mil. EUR pre EÚ-25

    Spracované ovocie a zelenina

Tento sektor musí čeliť čoraz väčšej konkurencii tretích krajín ako aj progresívne stúpajúcemu dopyt v dôsledku jednoduchej konzumácie ovocia a zeleniny. Programy by preto mali byť zamerané na zmodernizovanie a omladenie imidžu výrobku a poskytnúť informácie, ktoré by mali za následok rast spotreby spracovaného ovocia a zeleniny.

Predbežný rozpočet: 2 mil. EUR pre EÚ-25

  Ľanové vlákna

V dôsledku liberalizácie obchodu v textilnom a odevnom sektore, ľan zo Spoločenstva čelí veľkej konkurencii ľanu z iných krajín, ktorý je navyše ponúkaného za rádovo nižšie ceny. Preto by programy mali byť zamerané na rozvíjanie imidžu a známosti ľanu pôvodom zo Spoločenstva, informovať spotrebiteľa o charakteristických vlastnostiach a osobitých kvalitách ľanu v porovnaní s ostatnými textilnými vláknami.

Predbežný rozpočet: 1 mil. EUR pre EÚ-25

  Živé rastliny a výrobky okrasného záhradníctva

Tento sektor, predovšetkým v oblasti zásobovania, musí čeliť rastúcej konkurencii medzi výrobkami Spoločenstva a výrobkami tretích krajín. Programy by mali byť preto zamerané predovšetkým na zvýšenie spotreby kvetov a rastlín pôvodom zo Spoločenstva s cieľom informovať spotrebiteľa o rôznych odrodách a rozmanitosti týchto výrobkov a takisto by mali byť zamerané na podporovanie spolupráce medzi odborníkmi z viacerých členských krajín. 

Predbežný rozpočet: 3 mil. EUR pre EÚ-25            

  Olivový olej a stolové olivy  

Ponuka olivového oleja a stolových olív rastie, avšak pre zachovanie rovnováhy na trhu Spoločenstva zohrávajú dôležitú úlohu predajné miesta na vnútornom a medzinárodnom trhu. Pokiaľ ide o úroveň dopytu, situácia sa veľmi líši podľa toho, či ide o spotrebiteľské trhy, alebo ide o trhy, na ktorých je olivový olej a stolové olivy pomerne krátko.

V tradičných spotrebiteľských trhoch (Španielsko, Taliansko, Grécko, Portugalsko) sú príslušné výrobky všeobecne veľmi dobre známe a ich spotreba je vysoká. Preto programy by mali byť zamerané na trhy členských štátov, ktoré sú „novými spotrebiteľmi“, kde spotreba olivového oleja na obyvateľa síce vzrástla, ale ešte stále je pomerne nízka. Ide hlavne o členské krajiny, ktoré vstúpili do EÚ 1.mája 2004, kde veľa spotrebiteľov ešte nepozná pozitívne účinky a rôzne možnosti použitia olivového oleja a stolových olív a preto je potrebné spotrebiteľa informovať o rôznych odrodách stolových olív ako aj ich gastronomických vlastnostiach a práve formou hlbšieho prieniku na trh zintenzívniť  používanie ich používania a tak zvýšiť ich spotrebu.

Predbežný rozpočet: 4 mil. EUR pre EÚ-25

  Semenné oleje

V tomto sektore sú uprednostňované programy zamerané na repkový olej, alebo programy, ktoré predstavujú charakteristiky viacerých semenných olejov.

Predbežný rozpočet: 2 mil. EUR pre EÚ-25

  Mlieko a mliečne výrobky

Pokles v spotrebe mlieka nastal najmä v dôsledku konkurencie nealkoholických nápojov cielených na mladých ľudí (Fanta, Sprite, ...). Hlavným cieľom propagačných a informačných programov by preto malo byť zvýšenie spotreby mlieka na trhoch, ktoré predstavujú potenciál rastu a udržať úroveň spotreby na nasýtených trhoch, stimulovať mladých spotrebiteľov aby viac konzumovali  mlieko a mliečne výrobky, informovať verejnosť o širokej škále mliečnych výrobkov, ktoré sú prispôsobené rôznym spotrebiteľov a spotrebiteľským trhom ako aj presvedčiť spotrebiteľov o výhodách, ktoré môžu mať z pravidelného konzumovania týchto výrobkov..

Predbežný rozpočet: 4 mil. EUR pre EÚ-25

Čerstvé, chladené alebo mrazené mäso, vyrobené v súlade s národným programom kvality alebo programom kvality Spoločenstva

Zdravotné problémy (BSE),  ktoré sa dotkli veľkého množstva produktov živočíšneho pôvodu vyzdvihli potrebu posilniť dôveru spotrebiteľov v konzumáciu mäsových výrobkov práve pôvodom zo Spoločenstva. Preto je potrebné, aby programy poskytovali objektívne a úplné informácie o systémoch kontroly kvality Spoločenstva, o národných systémoch kvality a kontrolách požadovaných všeobecnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú kontroly a bezpečnosti potravín. Pravidlá a kontroly tvoria dostatočnú záruku, že sú zabezpečené špecifikácie pre výrobky a systém dodatočných kontrol.

Predbežný rozpočet: 4 mil. EUR pre EÚ-25

  Označovanie vajec určených na ľudskú spotrebu 

V súlade s nariadením Rady (ES) č.1907/90 sa od 1.januára 2004 označujú všetky vajcia určené na ľudskú konzumáciu kódom identifikujúcim výrobcu ako aj použitý systém chovu nosníc. Cieľom programov je informovať spotrebiteľa o týchto nových normách týkajúcich sa označovania vajec a dostatočne vysvetliť, čo znamená kód vytlačený na vajciach ako aj poskytnúť informácie o systémoch výroby vajec.

Predbežný rozpočet: 2 mil. EUR pre EÚ-25

  Med a včelárske produkty

Sektor medu a akostných včelárskych výrobkov Spoločenstva využíva veľmi málo podpôr zo strany Spoločenstva a musí čeliť rastúcej celosvetovej konkurencii. Situácia je sťažená aj vysokými výrobnými nákladmi. Od roku 2001 podlieha tento sektor smernici Rady 2001/110/ES, podľa ktorej musí označenie vyjadrovať vzťah medzi kvalitou a pôvodom. Programy sa musia zameriavať iba na medy a včelárske výrobky Spoločenstva, ktoré poskytujú dostatočné údaje týkajúce sa regionálneho, územného a topografického pôvodu alebo majú označenie kvality schválené Spoločenstvom (CHOP, CHZO, ZTŠ alebo ekologické poľnohospodárstvo) členskou krajinou  a predovšetkým ba mali informovať spotrebiteľa o rôznorodosti, organoleptických vlastnostiach, podmienkach výroby včelárskych výrobkov Spoločenstva a o kvalitách nefiltrovaných a nepasterizovaných medov Spoločenstva.

Predbežný rozpočet: 1 mil. EUR pre EÚ-25

  Akostné vína, stolové vína so zemepisným označením

Sektor je charakteristický bohatou produkciou, ktorá čelí stagnujúcej spotrebe, v prípade niektorých kategórií vín až klesajúcej spotrebe a zároveň rastúcej ponuke vín pôvodom z tretích krajín. Programy by mali byť zamerané na zvýšenie spotreby vín pôvodom zo Spoločenstva, informovať spotrebiteľa o rôznorodosti, kvalite a podmienkach výroby európskych vín.

Predbežný rozpočet: 3 mil. EUR pre EÚ-25

  Produkty s chráneným označením pôvodu (CHOP), s chráneným zemepisným označením (CHZO) alebo zaručené tradičné špeciality (ZTŠ) –

Jedná sa o programy, ktorých cieľom je podporovať výrobu takých výrobkov, ktoré majú určité charakteristické vlastnosti v nadväznosti na svoj zemepisný pôvod s cieľom rozvoja vidieckeho hospodárstva ako aj podporu výrobkov nadštandartnej kvality u špecifických výrobkov vyrábaných tradičnými postupmi. EÚ systém ochrany označenia pôvodu, zemepisného označenia a označenia špeciality garantovanej tradíciou sa uplatňuje od roku 1992 prostredníctvom nariadení Rady (ES) č. 2081/1992 o ochrane geografických názvov a označeniach pôvodu pre poľnohospodárske výrobky a potraviny a nariadenia Rady (ES) č.2082/1992 o osvedčeniach špecifického charakteru pre poľnohospodárske výrobky a potraviny. Táto problematika je ošetrená aj legislatívou na národnej úrovni zákonom č.469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a vyhláškou MP SR č.21/2004 Z.z. o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie.

Predbežný rozpočet: 3 mil. EUR pre EÚ-25

  Informácie o grafických symboloch pre najodľahlejšie regióny

Jedná sa o najodľahlejšie regióny v zmysle článku 299 ods. 2 Zmluvy. Programy by mali byť zamerané na typický a prírodný produkt, produkt pôvodom z regiónu Spoločenstva, predovšetkým na jeho kvalitu, rôznorodosť ponuky aj mimo sezóny.

Predbežný rozpočet: 1 mil. EUR pre EÚ-25

  Výrobky ekologického poľnohospodárstva

Výrobky ekologického poľnohospodárstva majú veľký úspech najmä u mestského obyvateľstva.

Programy by sa mali zameriavať na podporovanie spotreby výrobkov ekologického poľnohospodárstva, poskytovanie dostatočných informácií a upozorniť verejnosť na výhody ekologického poľnohospodárstva, čo sa týka ochrany životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat, zachovávania prírodného prostredia a rozvoja poľnohospodárskych regiónov. Zároveň by mali programy podporovať samotných výrobcov a spracovávateľov, ktorí nevyužívajú ekologické poľnohospodárstvo, aby prešli na tento spôsob výroby, stimulovať maloobchodníkov, reštaurácie, aby mali v ponuke aj výrobky ekologického poľnohospodárstva.

V tejto súvislosti bola v rámci výboru propagácie pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky zriadená podskupina, zložená z expertov z oblasti ekologického poľnohospodárstva práve na vytvorenie lepšej koordinácií a spolupráci v tejto neustále sa rozvíjajúcej sfére.

Predbežný rozpočet: 3 mil. EUR pre EÚ-25

B.  INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PROGRAMY NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN

Základné nariadenia:

-         nariadenie Rady (ES) č. 2702/1999 o opatreniach na poskytovanie informácií na propagáciu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v tretích krajinách 

-         nariadenie Komisie (ES) č. 1346/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2702/1999 o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách

V prípade programov predložených viacerými členskými štátmi sa uprednostňujú tie, ktoré sa týkajú všetkých produktov a ktoré kladú dôraz najmä na aspekty spojené s kvalitou, nutričnou hodnotou a potravinovou bezpečnosťou výroby Spoločenstva.

V prípade programov zameraných na jeden členský štát alebo jeden produkt sa uprednostňujú tie, ktoré vyzdvihujú najmä záujem Spoločenstva na kvalite, nutričnej hodnote a tiež na bezpečnosti a reprezentatívnosti európskej poľnohospodárskej a potravinovej výroby.

  Zoznam výrobkov, pre ktoré sa môžu vykonávať propagačné opatrenia v tretích krajinách:

-         čerstvé, chladené a mrazené hovädzie, teľacie a bravčové mäso; potravinové prípravky z týchto výrobkov,

-         kvalitné hydinové mäso,

-         mliečne výrobky,

-         olivový olej a stolové olivy,

-         stolové vína so zemepisným označením, akostné vína pvur,

-         liehoviny so zemepisným označením alebo s chráneným tradičným pôvodom,

-         čerstvé a spracované ovocie a zelenina,

-         výrobky spracované z obilnín a ryže,

-         vlákna ľanu,

-         živé rastliny a výrobky okrasného záhradníctva,

-         výrobky  s chráneným označením pôvodu (CHOP), chráneným zemepisným označením (CHZO) alebo zaručené tradičné špeciality (ZTŠ) v súlade s nariadeniami Rady (ES) č.2081/92 alebo (ES)  č.2082/92

-         výrobky ekologického poľnohospodárstva v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2092/1991   

Zoznam štátov v rámci ktorých sa môžu vykonávať informačné a propagačné programy:

Južná Afrika, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Austrália, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čína, Južná Kórea, Chorvátsko, India, Japonsko, Nórsko, Nový Zéland, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Čierna Hora (vrátane Kosova pod záštitou Spojených národov na základe revolúcie Bezpečnostnej rady 1244 z 10. januára 1999), Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, ako aj zemepisné oblasti: Severná Afrika, Severná Amerika, Latinská Amerika, Juhovýchodná Ázia, Blízky a Stredný východ..

 

Vystavené 25. 11. 2005