MP SR MP SR

www.land.gov.sk
 

Predĺženie predkladania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

V súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrení Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Obnova a rozvoj obcí Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 vyhlasuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov projektov predkladaných v rámci horeuvedených opatrení. Externí hodnotitelia budú hodnotiť plnenie stanovených kvalitatívnych kritérií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • profesný životopis,
  • doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa (vítané zameranie na rozvoj vidieka resp. regionálny rozvoj),
  • prax min. 5 rokov v oblasti rozvoja vidieka resp. regionálneho rozvoja,
  • preukazateľná znalosť problematiky podpory z fondov Európskej únie.

Žiadosť zasielajte v zalepenej obálke s označením „Externý hodnotiteľ“ na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor rozvoja vidieka
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Konečný termín pre prijímanie žiadostí je predĺžený do 12.12.2008.

Vystavené 05. 12. 2008