Logo VURV
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
e-mail: drobna@vurv.sk

 


Niektoré skúsenosti z kontrol ekologického pestovania

V súlade s platnou legislatívou podlieha každý registrovaný prevádzkovateľ v ekologickej poľnohospodárskej výrobe minimálne raz za rok kontrole, ktorú vykonávajú inšpektori oprávnenej inšpekčnej organizácie Naturalis SK, s.r.o. Cieľom kontroly je preveriť dodržiavanie zásad a pravidiel uplatňovaných v ekologickej výrobe a tým prispieť k transparentnosti a k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov.

Predmetom kontroly v rastlinnej výrobe je previerka výrobných systémov a technológie pestovania rastlín, pozberovej úpravy, skladovania a predaja bioproduktov, vrátane všetkých materiálových vstupov použitých od sejby po uskladnenie. Nemenej dôležitou súčasťou kontroly je overenie spôsobu a stavu vedenia záznamov a samostatnej evidencie a účtovníctva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu.

Základným predpokladom úspešného manažmentu ekologickej rastlinnej výroby je udržiavanie vysokej pôdnej úrodnosti prostredníctvom správneho striedania plodín, výberom vhodných druhov a odrôd pestovaných plodín, recykláciou organickej hmoty a správnymi kultivačnými technikami.

Osevný postup zohráva v ekologickom poľnohospodárstve kľúčovú úlohu, prispieva k zvýšeniu úrod a obmedzuje nutnosť použitia materiálových vstupov. Nesprávne striedanie plodín pri chýbajúcej výžive a minimalizovanej ochrane rastlín vedie k nenapraviteľným škodám. Napriek tomu mnohí farmári uprednostňujú pri pestovaní a striedaní plodín tržné a podnikové kritériá. Osevné postupy sú často málo pestré, s vysokým podielom obilnín a nízkym zastúpením ďatelinovín, strukovín, okopanín a jednoročných krmovín. Nie je zriedkavé ani monokultúrne pestovanie obilnín, či striedanie jarných a ozimných obilnín, kukurice a olejnín. Nedostatočne sa využívajú priaznivé vlastnosti medziplodín a ich zaradenie do osevného postupu.

S plánovaním osevného postupu úzko súvisí aj výber pestovaných druhov a odrôd, pričom treba predovšetkým zohľadňovať pôdno-klimatické podmienky, vegetačnú dobu, odolnosť proti chorobám a škodcom, schopnosť potláčať buriny. Výber odrôd je obmedzený ponukou bioosív na trhu, preto je za určitých podmienok ešte povolené používanie konvenčných osív. Farmári však často zanedbajú povinnosť požiadať ÚKSUP o udelenie výnimky na použitie takéhoto osiva, za čo im býva udelená od inšpektora sankcia. V prípade prevádzkovania ekologickej aj konvenčnej výrobnej jednotky sa ešte ojedinele stáva, že farmári zaradia do osevov rovnaké druhy a odrody, čo sa kvalifikuje ako súbežné pestovanie, ktoré je zakázané.

V ekologickej rastlinnej výrobe je veľmi dôležité správne hospodárenie s organickými hnojivami a pozberovými zvyškami. Maštaľný hnoj alebo organická hmota by mali byť kompostované a pochádzajúce predovšetkým z ekologickej výroby. Povolené množstvo dusíka z aplikovaného organického hnojiva býva väčšinou dodržané. Len sporadicky sa však využíva pestovanie plodín na zelené hnojenie, ktoré má významnú úlohu pri zlepšovaní vlastností pôdy a jej obohacovaní o rýchle rozložiteľnú organickú hmotu. Doplnkové hnojivá a pôdne pomocné látky by sa mali používať iba vtedy, ak sú zlučiteľné s cieľmi a zásadami ekologickej výroby a sú povolené v ekologickej produkcii.

Ochrana rastlín je v ekologickom poľnohospodárstve založená predovšetkým na preventívnych opatreniach a na nepriamych metódach ochrany rastlín. V prípade, že zlyhajú tieto opatrenia, môžu sa na ochranu rastlín použiť prípravky povolené v ekologickej výrobe a uvedené v zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktorý je každoročne aktualizovaný. Neraz sa pri kontrole na farmách zistí, že farmári tieto zoznamy nesledujú dostatočne, používajú prípravky, ktoré nie sú už v aktuálnom zozname uvedené, prípadne od iného výrobcu a distribútora. Zahraniční farmári hospodáriaci na území Slovenska niekedy používajú prípravky neregistrované v SR. Takéto použitie je sankcionované, aj keď je prípravok v iných krajinách EÚ registrovaný.

Prísne sa sleduje aj regulácia burín, ktorá je založená na preventívnych opatreniach a správnych mechanických zásahoch. Na základe kontroly osevného postupu, spôsobu hnojenia, ošetrovania maštaľného hnoja a spôsobu kultivácie je možné odhadnúť, či neboli použité nepovolené prostriedky pri likvidácii burín. V prípade podozrenia sa odoberú na analýzu vzorky pôdy alebo rastlinného materiálu. Stáva sa však aj to, že niektorí "farmári" pokladajú svoje zanedbané a nadmieru zaburinené pozemky za obraz správneho ekologického hospodárenia.

Pri kontrole skladovania býva najčastejším porušením pravidiel nedostatočné oddelenie produktov vyrobených v konverzii alebo konvenčnej prevádzke od produktov ekologickej výroby. Taktiež je v ekologickej prevádzke zakázané skladovanie nepovolených vstupných výrobkov a dezinfekcia a čistenie nepovolenými prípravkami.

Aj keď je stále prípustné súčasné prevádzkovanie ekologických i konvenčných výrobných jednotiek, najväčšie nedostatky bývajú zistené práve na takýchto farmách. Tu je potrebné zvlášť dôsledne kontrolovať zaradenie druhov a odrôd pestovaných plodín, používanie hnojív a prípravkov, záznamy o ich použití, využívanie a zber paralelne pestovaných viacročných plodín, skladovanie ekologických a konvenčných produktov atď.

Predmetom kontroly rastlinnej výroby je aj previerka evidencie dokumentov, ktorá zahŕňa evidenciu zásob a účtovnú evidenciu vrátane kontroly dodávateľov, druhu, pôvodu, zloženia použitých výrobkov a prípravkov. Tak isto musí byť dostatočne vedená evidencia o rastlinnej výrobe vo forme aktualizovanej knihy honov. Túto povinnosť farmári často zanedbávajú, pri kontrole nie sú schopní predložiť všetky potrebné dokumenty, nemajú postačujúco vedenú evidenciu zásob alebo záznamy o rastlinnej výrobe.

Podľa výsledkov kontrol, spracovaných oddelením inšpekcie Naturalis Sk,bolo v roku 2008 inšpektormi vydaných celkovo 219 sankcií, z toho 103 bolo riešených riaditeľom inšpekčnej organizácie. V rastlinnej výrobe patrilo k najčastejším porušeniam nepredloženie podkladov ku kontrole, nedostatočné oddelenie ekologickej a konvenčnej prevádzky, súbežné pestovanie na ornej pôde, resp. súbežné pestovanie TTP a použitie konvenčného osiva bez udelenej výnimky. V dvoch prípadoch bolo zistené zakázané použitie herbicídu a priemyselného hnojiva, a ošetrné parcely boli preradené do konverzie.

Pravidlá a zásady ekologickej výroby sú legislatívne upravené v Nariadeniach rady (ES) č. 834/2007 a č. 967/2008 a Nariadení komisie č. 889/2008, ktoré je možné nájsť aj na internetovej stránke Naturalis Sk, s.r.o. Každý registrovaný farmár, i farmár ktorý má záujem o vstup do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby by si mal vo vlastnom záujme tieto nariadenia dôkladne preštudovať. Práve neznalosť nariadení býva častým dôvodom porušenia pravidiel ekologickej výroby a udelených sankcií, a s tým súvisiacim krátením dotácií.

Základným predpokladom úspešného manažmentu ekologickej rastlinnej výroby je udržiavanie vysokej pôdnej úrodnosti prostredníctvom správneho striedania plodín, výberom vhodných druhov a odrôd pestovaných plodín, recykláciou organickej hmoty a správnymi kultivačnými technikami.

Aj keď je stále prípustné súčasné prevádzkovanie ekologických i konvenčných výrobných jednotiek, najväčšie nedostatky bývajú zistené práve na takýchto farmách.

Vystavené 3.4.2009

Autor textu: Ing. Jarmila Drobná, PhD.