Ústredný a kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Matúškova 21
833 16 Bratislava 37
e-mail: juliana.schlosserova@uksup.sk

 


Trendy výroby bioproduktov na Slovensku

Výroba bioproduktov na Slovensku už píše osemnásťročnú históriu. V krajinách západnej Európy sa tento spôsob poľnohospodárskej výroby udomácnil ešte skôr. Koncom 80. rokov bol zaznamenaný rýchly vývoj ekologického poľnohospodárstva s následnou rozširujúcou sa výrobou biopotravín. Európska komisia zvážila prednosti tohto poľnohospodárskeho sektora a ustanovila prvý európsky právny rámec: princípy a pravidlá ekologického poľnohospodárstva. V roku 1991 sa prijali spoločné EÚ pravidlá pre ekologickú rastlinnú výrobu, kým systém chovu ekologických zvierat sa ustanovil až na prelome tisícročí.

Rok 1991 bol kľúčovým rokom pre ekologické poľnohospodárstvo nielen v Európskej únii, ale aj na Slovensku, kde 37 farmárov združených vo zväze Natural Alimentaria začalo zavádzať princípy ekologickej výroby na 14773 ha poľnohospodárskej pôdy. Pre týchto farmárov sa zmenil systém poľnohospodárskej produkcie, a to s výrazným dôrazom na uplatňovanie princípov ochrany životného prostredia. Ďalší vývoj rozlohy ekologicky obhospodarovanej pôdy v Slovenskej republike zaznamenával pozitívny trend, ako to vidieť z grafu č.1.

Graf č.1 Vývoj ekologicky obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike

S narastajúcou ekologicky obhospodarovanou poľnohospodárskou plochou sa zväčšoval aj objem ekologicky vyprodukovaných plodín rastlinného pôvodu, z ktorých významný podiel tvorili obilniny. Inšpekciu dodržiavania pravidiel ekologického poľnohospodárstva na biofarmách od začiatkov slovenského ekologického poľnohospodárstva kontrolovali slovenskí inšpektori. Exportne orientovaná ekologická rastlinná výroba na kontrolu dodržiavania ekologických pravidiel slovenskými biofarmármi pritiahla vyše desať zahraničných inšpekčných organizácií. Práve s biocertifikátmi vydanými týmito inšpekčnými organizáciami sa do Európskej únie a do iných štátov vyvážali slovenské ekologické produkty. Tieto poľnohospodárske produkty rastlinného pôvodu boli nespracované a v cieľových krajinách boli využívané ako suroviny pri výrobe biopotravín.

Rozmach slovenskej ekologickej poľnohospodárskej produkcie si vyžadoval právny rámec, ktorým sa stal prvý slovenský zákon o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín č.224/1998 Z.z. Zákon okrem iného preniesol odborné záležitosti systému poľnohospodárskej produkcie produkujúcom v špeciálnej kvalite BIO na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ( ďalej len "ÚKSÚP").

ÚKSÚP postupne zavádzal do slovenského ekologického poľnohospodárstva jednotný systém certifikácie ekologických produktov, transparentný výkon inšpekcie v systéme ekologického poľnohospodárstva, detailnú registráciu ekologicky obhospodarovanej pôdy (od roku 2004 novým systémom LPIS) a registrácii všetkých typov ekologických prevádzkovateľov. Postupne Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, menovite Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva ustanovil a zaviedol do praxe ekologickej poľnohospodárskej výroby prvky systémov kvality, ako aj národné logo pre ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku. ÚKSÚP v predvstupovom období pretransformoval slovenské ekologické poľnohospodárstvo na Európskym spoločenstvom požadovaný štandard. V súčasnosti Slovenská republika patrí medzi členské štáty Spoločenstva s výrazným ekologickým poľnohospodárstvom. V súlade s registrom ekologického poľnohospodárstva vedeným ÚKSÚP-om Slovensko k 31. decembru 2008 ekologicky obhospodarovalo 7.05 %-ný podiel celkovej poľnohospodárskej pôdy.

Ekologická poľnohospodárska výroba je komplexným systémom manažmentu nielen poľnohospodárskych biofariem, ale aj výrobcov biopotravín. Výrobcovia biopotravín na Slovensku v súčasnosti uvádzajú na trh vyše 200 druhov slovenských biopotravín. Vývoj registrovaných výrobcov slovenských biopotravín sa koncom roku 2008 zastavil na počte 55. Nárast počtu v SR registrovaných výrobcov ekologických potravín vidieť z diagramu zobrazenom na grafe č.2.

Graf č.2 Vývoj slovenských výrobcov biopotravín registrovaných na ÚKSÚP-e

Spracovávanie slovenských ekologických produktov na biopotraviny sa rozbehlo až desať rokov po založení ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Medzi prvé slovenské biopotraviny patrili bylinkové biočaje a biošpaldová múka.

Z nedávno spracovaného prieskumu ekologickej poľnohospodárskej výroby na Slovensku vyplýva, že v roku 2007 na Slovensku bolo predaných 76.8 % z celkových vyprodukovaných slovenských biopotravín. Zvyšok bol predaný do iných členských štátov Európskeho spoločenstva. Je to dobrý signál, že zo Slovenska sa do zahraničia dostávajú už aj spracované poľnohospodárske produkty v kvalite BIO. Sortiment do zahraničia predaných biopotravín tvorili hlavne slovenské mlynské bioprodukty (72.5 %) a slovenské biocestoviny (24.4 %). Zvyšný vyše trojpercentný podiel pokrýva širokú škálu rôznych biopotravín, ako napríklad: sušené bioovocie, biozmrzlina. Na Slovensku vyrobené biopotraviny v množstve do dvestotisíc kíl si našli cestu k slovenským spotrebiteľom. Tieto biopotraviny v 50.1 %-nom podiely boli predávané v supermarketoch a to hlavne v sortimente mlynské bioprodukty, biocestoviny, biočaje, ďalej v menších množstvách mliečne biovýrobky (biosyry) a čerstvé pekárenské bioprodukty. Slovenské bioovocné a biozeleninové výrobky ani biomed sa do obchodných sietí supermarketov nedostali. Tieto biopotraviny sa na slovenskom trhu predávali cez bioobchody, obchodíky zdravia a obchody racionálnej výživy, ktoré sú rozmiestnené na celom území Slovenska. Vyše tretina slovenských biopotravín bola predaná v bioobchodoch a zvyšok si spotrebitelia kúpili priamo od ekologického výrobcu.

Štatistický prieskum ďalej ukázal, že biosyrov sa v supermarketoch predalo 4-krát viac ako v bioobchodoch. Čo sa týka mlynských bioproduktov predané množstvá boli o 10 % vyššie v prospech supermarketov. V supermarketoch sa predalo dvadsaťkrát viac čerstvých pekárenských bioproduktov ako v bioobchodoch. Až 61 % slovenských biocestovín si spotrebitelia nakúpili v supermarketoch. Najväčší podiel na Slovensku vyrobených ekologických potravín (37,5 %) tvorili mlynské bioprodukty, ktoré patria nielen medzi prvé slovenské certifikované biopotraviny, ale tiež už viacero rokov si udržiavajú prvé miesto v množstve vyprodukovaných aj predaných slovenských biopotravín a to nielen slovenským spotrebiteľom, ale aj do zahraničia.

Pri výrobe biopotravín je potrebné dodržiavať prísne pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby ustanovené jednotne pre všetky členské štáty Európskeho spoločenstva. Európske nariadenia pre ekologickú poľnohospodársku výrobu ustanovujú požiadavky aj pre tie výrobne biopotravín, ktoré len čiastočne realizujú výrobu potravín v kvalite BIO. Sú to napríklad sezónne výroby ( spracovávanie bioovocia alebo biozeleniny), alebo výroby opakujúce sa v určitých intervaloch (výroba podriadená dodávkou biosurovín alebo dopytom spotrebiteľov). Často sa výroba biopotravín hlavne vo veľkých potravinárskych podnikoch realizuje režimom časového alebo priestorového oddelenia ekologickej výroby od neekologickej (napr. mliekarne, pekárne). Tento režim výroby biopotravín sa už aj na Slovensku udomácňuje. Takto vyrobené slovenské biopotraviny už oslovujú slovenských spotrebiteľov aj z pultov supermarketov.

Podiel slovenských biopotravín rastlinného pôvodu v množstve aj v sortimente výrazne prevyšuje na Slovensku vyrobené ekologické živočíšne potraviny. V súčasnosti do 70% biofarmárov popri ekologickom obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy chová aj hospodárske zvieratá pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby.

V systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby je registrovaná vyše jedna šestina plochy trvalých trávnych porastov Slovenska. Z údajov registra slovenskej ekologickej poľnohospodárskej výroby vedenej ÚKSÚP-om Odborom životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva vyplýva, že v ostatnom čase ekologické trvalé trávne porasty pokrývajú 68-70 % celkovej ekologicky obhospodarovanej plochy. Slovenskí biofarmári obhospodarujú aj malé podiely vinohradov a sadov pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako to vidieť z grafu č.3.

Graf č.3 Členenie ekologicky obhospodarovanej pôdy podľa kultúry na Slovensku v roku 2008

Chov hospodárskych zvierat ekologickými pravidlami sa na Slovensku zameriava hlavne na ovce a hovädzí dobytok. Počet ekologicky chovanej hydiny po poklese skoro až na nulu sa v ostatnom čase opäť vzmáha, pričom v porovnaní s inými členskými štátmi sú počty ekologickej hydiny relatívne nízke. Na Slovensku v roku 2007 každá šiesta ovca bola chovaná pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby. Predaj živých ekologických zvierat v kvalite BIO bol nízky ( 6.2 %). Podľa regiónov Slovenskej republiky bioovce sa predávali hlavne zo stredného Slovenska: v kvalite BIO to bolo 1043 certifikovaných biooviec a v neekologickej kvalite počet oviec bol desaťnásobne vyšší. Biofarmári z východného Slovenska predali zase najviac biohovädzieho dobytka a to v pomere 1:5 predaných v kvalite BIO voči neekologickej kvalite.

Predaj a spracovávanie živočíšnych ekologických produktov sa realizoval v kvalite BIO v 20.4 % podiely z celkového množstva nasledovných komodít: ekologické mäso, surové kravské a ovčie mlieko a ovčí syr, slepačie vajcia a med. Ekologické živočíšne produkty sa realizovali hlavne na území Slovenska ( 79.7 %) vo výraznom podiely v neekologickej kvalite. Zvyšok sa predal do zahraničia a to skoro všetko v kvalite BIO. Faktom je, že ani slovenský spracovateľský priemysel, ani slovenskí obchodníci v porovnaní s inými krajinami nie sú výrazne zaangažovaní v odvetví živočíšnej ekologickej poľnohospodárskej výroby. Preto tá nízka realizácia ekologicky vyprodukovaných živočíšnych produktov v kvalite BIO na Slovensku.

Certifikované kravské biomlieko v množstve 11.8 miliónov litrov biofarmári predávali konvenčným slovenským spracovávateľom. V roku 2007 sa biomlieko ešte vôbec nespracovávalo na slovenské biomliečne produkty. Zahraničie bralo zo Slovenska 3.56 miliónov litrov biomlieka v roku 2007. V súčasnosti sa výroba slovenských biomliečnych produktov rozvíja, slovenských spotrebiteľov oslovujú už aj na Slovensku vyrobené kyslomliečne biopotraviny popri viacerých druhoch biomlieka. Ovčie certifikované biomlieko sa v roku 2007 predávalo v pomere 1:100 ekologickým a konvenčným spracovateľom na Slovensku. Na Slovensku bolo vyrobených do 110 000 kíl ovčieho ekologického syra. Do zahraničia nebolo predané ani ovčie biomlieko ani ovčí biosyr. Hovädzie mäso z ekologického chovu sa predalo v kvalite BIO len v nepatrnom množstve 2,6% a to na území Slovenska. Kým zvyšok ako neekologický predaj sa realizoval v pomere 10:1 na slovenskom a zahraničnom trhu.

Menej ako jedna štvrtina slovenských rastlinných ekologických produktov sa v roku 2007 predala z biofariem. Až 76,4% vyprodukovaných ekologických rastlinných produktov si našlo svoj ďalší osud na biofarme, kde bola vyprodukovaná. Ekologické rastlinné produkty boli na predmetných biofarmách ďalej spracovávané: 69% takto spracovaných bioproduktov bolo použitých na biofarme a to vo výraznom podiely na kŕmenie vlastných hospodárskych biozvierat.

Pšenica dopestovaná v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2007 sa predala (70%) a to vo väčšom podiely na Slovensku ako do zahraničia. Tiež väčší objem pšenice bol predaný v kvalite BIO. Pšenica vyprodukovaná v období druhého roku konverzie bola predaná v menšom množstve v porovnaní s certifikovanou biopšenicou ako aj s necertifikovanou pšenicou dopestovanou v prvom roku konverzie. Z prvého roku konverzie do ekologickej poľnohospodárskej výroby slovenskí biofarmári pšenicu predali len do zahraničia popri vlastnom použití na biofarme. Pätina pšenice z druhého roku konverzie sa predala ako certifikovaný produkt z ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Zvyšok sa predal v neekologickej kvalite tiež na Slovensku. V roku 2007 vypestovaná certifikovaná biopšenica sa predala v kvalite BIO v podiely 83,5% a to hlavne slovenským odberateľom.

Podobná situácia sa ukázala s ekologicky dopestovanou ražou, keď 65% obchodu sa realizovala v kvalite BIO a to vo výrazne väčšom množstve na Slovensku ako do iných členských štátov Európskeho spoločenstva. Opačná situácia nastala pri predaji ekologicky dopestovanej raži v neekologickej kvalite: 22 % z celkového predaného množstva ekologickej certifikovanej bioraži opustilo Slovensko a 12.7% ostalo na domáce použitie.

Celá úroda ekologicky dopestovanej cukrovej repy a maku z prvého roku konverzie bola predaná na Slovensku.

Slovenskí biofarmári, ktorí dopestovali v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby aromatické byliny predali ich v 100% množstve v kvalite BIO na Slovensku.

Celá slovenská produkcia certifikovanej čerstvej biozeleniny bola spotrebovaná v kvalite BIO a to v pomere 1:10 v prospech zahraničia. Len 1/20 množstva slovenskej ekologicky vypestovanej čerstvej zeleniny si našla cestu k slovenským odberateľom resp. do slovenských obchodov v kvalite BIO. Desaťkrát vyšší podiel tejto zeleniny sa v kvalite BIO dostal do zahraničia. Ekologická produkcia čerstvej zeleniny sa realizovala na ploche pokrývajúcej šesť percent z celkovej plochy využívanej na pestovanie čerstvej zeleniny na Slovensku v roku 2007. Plochy registrované na produkciu biozeleniny sú sústredené na západnom Slovensko.

Slovenské ekologické poľnohospodárske produkty rastlinného pôvodu sú v prevažnej miere využívané na kŕmenie hospodárskych zvierat chovaných ekologicky na biofarmách. Spracovávanie ekologických poľnohospodárskych produktov na biopotraviny sa rozvíja najmä v oblasti rastlinných bioproduktov. Každý predaj bioproduktu sa realizuje s platným certifikátom odkazujúcim na dodržiavanie pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby. Pre účely pružnejšieho spracovávania a predaja ekologických produktov sa v roku 2009 zaviedla priama certifikácia všetkých vyprodukovaných plodín v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Ukážka slovenských biopotravín

Vystavené 19.11.2009

Autor textu: Ing. Juliana Schlosserová, CSc.