Ekologické poľnohospodárstvo

 
Späť
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 3967/2011-620  NOVÉ!
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe  NOVÉ!
EKOSPRAVODAJ
Ekologické poľnohospodárstvo - legislatíva  priebežne aktualizované
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č.j. 2968/ 2009-920
Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
   
Pšenica pre ekologický spôsob pestovania Autori textu: Ing. Alžbeta Žofajová, PhD.; Ing. Martin Užík, DrSc. (vystavené 27.11.2012)
Chov včiel v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v podmienkach Slovenskej republiky Autor textu: Tatiana Čermáková (vystavené 11.1.2011)
EÚ bude skúmať podporu ekologického hospodárenia (zdroj: Agra Europe, č. 2422, 23. júl 2010, s. 9.) (vystavené 2.11.2010)
Ekologické hospodárenie v EÚ je po desaťročí rastu silné (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.9, str.3) (vystavené 26.10.2010)
Kŕmne aditíva v ekologických chovoch zvierat a v ekologickom včelárstve Autor textu: Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD. (vystavené 21.10.2010)
Spoločnosť Asparagus s.r.o. rozšírila plochy biošpargle Spracovala: Eva Nováková (zdroj: Naše pole 10/2010) (vystavené 14.10.2010)
Čo je nové v ekologickej poľnohospodárskej výrobe? Spracovala: Eva Nováková (zdroj: Naše pole 8/2010) (vystavené 13.9.2010)
Nové logo Európskej únie pre bioprodukty a biopotraviny (vystavené 14.4.2010)
Spoločenstvá nematód ako odraz ekologického stavu pôdneho prostredia Autori textu: Ing. Andrea Čerevková, PhD.; Ing. Marek Renčo, PhD. (zdroj: Životné prostredie, 42, 3 : 145-148) (vystavené 12.2.2010)
Trendy výroby bioproduktov na Slovensku Autor textu: Ing. Juliana Schlosserová, CSc. (vystavené 19.11.2009)
Stály rast ekologického hospodárenia v Nemecku (In: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č. 8, str. 13)
Ekologické poľnohospodárstvo môže posilniť vidiecku ekonomiku (zdroj: Rural Europe, august 2009, č. 77, s. 8.)
Barrosova Komisia zlyhala v oblasti ochrany životného prostredia (zdroj: Agra Europe, 12. jún 2009, č. 2365, EP/5)
Niektoré skúsenosti z kontrol ekologického pestovania Autor textu: Ing. Jarmila Drobná, PhD. (vystavené 3.4.2009)
Nitrátová smernica a možnosti jej uplatnenia v praxi
Pestovanie pšenice letnej f. ozimnej (Triticum aestivum L.) v ekologickom a konvenčnom systéme z hľadiska energetickej bilancie
Zmeny agrochemických vlastností pôdy v ekologickom a low input systéme
Nechemické metódy regulácie zaburinenosti v ekologickom poľnohospodárstve
Možnosti regulácie zaburinenosti v ekologickom poľnohospodárstve
Kvalita v ekologickom poľnohospodárstve - mýtus alebo realita?
Možnosti ekologického veľkoplošného a záhradkárskeho pestovania zemiakov
Kvalita - priorita ekologického poľnohospodárstva
Kam smeruje výskum v ekologickom poľnohospodárstve?
Kam s prútovými bránami?
Je pestovanie zemiakov v ekologickom systéme reálne?
História vzniku a výsledky pokusov DOK
Ekologické zemiaky
Ekologické prípravky na ochranu vegetatívnych orgánov poľnohospodárskych plodín proti obligátnym patogénom
Ekologické poľnohospodárstvo - realistická alternatíva
Ekologické a technologicko-ekonomické aspekty rôznych systémov pestovania cukrovej repy
Dynamika zmien agrochemických vlastností pôdy v ekologickom a integrovanom systéme
Druhová biodiverzita burín jačmeňa jarného siateho v ekologickom a low input systéme hospodárenia
Alternatívne systémy pestovania cukrovej repy
Ako sa žije pásavke zemiakovej?
Ako ekologicky a zároveň úspešne bojovať s pichliačom roľným
Agronomické a environmentálne aspekty využitia rôznych zdrojov dusíka pri pestovaní repy cukrovej
Comparative study on extension and transfer of knowledge in pre-accession countries and new member states
Profil vybraných domácich účastníkov workshopu 'Zlepšenie procesu prenosu informácií a poradenského systému v oblasti ekologického pestovania zeleniny a ovocia' konaného 6.-7.4. 2006 na Agroinštitúte Nitra.
Organizácie zaoberajúce sa ekologickým pestovaním ovocia a zeleniny