logo SPU A G R O I N Š T I T Ú T
ODBOR KOORDINÁCIE SIETE PORADENSKÝCH SLUŽIEB

Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421/037/7336746
E-mail: oksps@agroinst.sk

 

Poistenie poľnohospodárskych rizík

UNIQA

Poistenie stáda hospodárskych zvierat

Predmetom poistenia je chov hospodárskych zvierat: najmä hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, jednokopytníky, včely, ryby, zver a mäkkýše z farmových chovov a kožušinové zvieratá chované najmä na účely úžitkovej produkcie.

Poistenie sa vzťahuje na škody:

 • Úhyn, zmárnenie alebo nutné zabitie v dôsledku nákazy alebo choroby (nákazy, ktoré sú vymenované v PZ)

a) Chov bol pred začiatkom poistného krytia bez nákaz a neboli nariadené úradné opatrenia súvisiace s nákazou a ochorením zvierat.

b) Zmárnenie a nutné zabitie bolo vykonané výlučne na nariadenie orgánov veterinárnej starostlivosti.

c) Jedná sa o štátom nariadené preventívne zmárnenie alebo nutné zabitie zvierat v chovoch bez nákaz, ktoré je zamerané na odvrátenie rozšírenia nákazy

 • Úhyn, zmárnenie alebo nutné zabitie zvierat v dôsledku úrazu
 • Úhyn, zmárnenie alebo nutné zabitie zvierat v dôsledku požiaru, explózie, úderu blesku, víchrice, záplav alebo búrky
 • Krádež alebo pozabíjanie zvierat s kriminálnym úmyslom
 • Liečebné náklady (za účelom odvrátenia poistnej udalosti)

Poistenie sa nevzťahuje na škody:

 • Na chov, ktorý nebol pred začiatkom poistného krytia bez chorôb
 • Na choroby nevyskytujúce sa v čase uzatvorenia PZ na území SR.
 • Na záhadne zmiznuté a zabehnuté zvieratá
 • Na škody vzniknuté v dôsledku stresovej situácie okrem úrazu
 • Dedičné chyby, choroby, potrat, stratu úžitkovosti, impotenciu a sterilitu, skamenenie plodu, múmie, odumreté embryá, mŕtvo narodené mláďatá, mastitídu, rabiátnosť, negatívnu selekciu zvierat, prehriatie, ak v PZ nieje uvedené inak.

Poistná suma
Pre každú kategóriu zvierat sa dohodne jednotná poistná suma na jedno zviera. Jednotná suma je maximálna hodnota jedného zvieraťa, ktorá má zodpovedať jeho trhovej hodnote.

Celková poistná suma sa vypočíta vynásobením počtu kusov zvierat v každej kategórií a na danom mieste poistenia s jednotnou poistnou sumou pre jedno zviera.

Rozsah poistného plnenia
Za jednu poistnú udalosť sa pokladá pretrvávajúci úhyn, zmárnenie, zabitie alebo úbytok zvierat poistenej kategórie spôsobený tým istým rizikom ktorej trvanie je definované v PZ. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou (odpočítajúca franšíza). Poistiteľ poskytne poistné plnenie až keď škoda presiahne hodnotu spoluúčasti.

Poistený má zvieratá, za ktoré požaduje poistné plnenie, podľa možnosti čo najlepšie zúžitkovať. Poistné plnenie sa zníži o výnosy dosiahnuté zužitkovaním poistených zvierat.

Ak je pri vzniku určitej poistnej udalosti poistná suma nižšia ako hodnota zvierat, potom sa hradí len tá časť škody, ktorá je v takom pomere k celkovej škode, v akom je poistná suma k hodnote zvierat (pomerné plnenie).

Po vzniku poistnej udalosti je poistený povinný urobiť všetky opatrenia, aby sa škoda už nezväčšovala.

Pri nákazách, nehodách, úrazoch je poistený povinný bezodkladne privolať veterinárneho lekára a poistiteľovi odoslať veterinárnu správu.

Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poistiteľovi: podozrenie z choroby, nákazy, výskyt choroby, nákazy, každé úradné opatrenie alebo nariadenie, ktoré môže ovplyvniť povinnosť poistiteľa plniť, každé náhle zvýšenie denného úhynu presahujúce týždennú priemernú mortalitu, ktorá je uvedená v návrhu poistnej zmluvy.

Poistenie hydiny
Predmetom poistenia je chov hydiny: kury domáce, morky, perličky, kačice, husi, prepelice, holuby, pštrosy, bažanty a jarabice chované v uzavretom priestore na rozmnožovanie, produkciu mäsa a konzumných vajec, alebo na získanie zvere pre zazverenie, rozdelený do kategórií a podľa miesta chovu, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve ako jednotlivé položky predmetu poistenia a sú vo vlastníctve poisteného alebo je ich chovateľom.

Poistenie sa vzťahuje na škody:

 • Úhyn, zmárnenie alebo nutné zabitie v dôsledku nákazy (špecifikácia v poistnej zmluve).
 • Úhyn, zmárnenie alebo nutné zabitie zvierat v dôsledku úrazu, rozmliaždenia, udusenia alebo utopenia spôsobené:
  • poruchou na technickej inštalácii

  • otvoreným ohňom, tletím káblov, plynmi uvolnenými výkalov
  • prasknutím potrubia, podlahových roštov, úhyn elektrickým šokom

 • Úhyn, zmárnenie alebo nutné zabitie v dôsledku požiaru, explózie, úderu blesku, víchrice, záplav alebo búrky
 • Krádeže alebo pozabíjanie hydiny s kriminálnym úmyslom (nevzťahuje sa na záhadné zmiznutie alebo zabehnutie hydiny).
 • Liečebné náklady alebo opatrenia súvisiace s liečbou a doporučené poistiteľom za účelom odvrátenia poistnej udalosti, ak sú tieto dojednané v poistnej zmluve

Poistenie sa nevzťahuje na škody:

 • Hydinu pri chove ktorej neboli dodržané záväzné právne normy, normy o chove a usmrcovaní zvierat alebo povinnosti dohodnuté v PZ
 • Chovné cykly prebiehajúce pred začiatkom poistenia
 • Hydinu po začatí pŕchnutia
 • Na úhyn v dôsledku kanibalizmu, prehriatia, endo a ektoparazitov
 • Hydinu zaradenú do už bežiaceho chovného cyklu alebo turnusu
 • Náklady spojené s veterinárnou liečebnou starostlivosťou
 • Náklady spojené so zabitím a zmárnením poistenej hydiny postihnutej poistnou udalosťou, ak nie je dohodnuté inak
 • Úhyn, nutné zabitie alebo zmárnenie zvierat látkou škodlivou zdraviu (intoxikácia)
 • Akékoľvek zabitie, zmárnenie hydiny v dôsledku negatívnej selekcie v chove

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na úhyn, zmárnenie alebo nutné zabitie v dôsledku nákaz:

  • Nie sú uvedené v poistnej zmluve, poistiteľné sú len konkrétne nákazy
  • Pred novým naskladnením nebolo vykonané dôkladné čistenie a dezinfekcia chovných priestorov
  • Neboli uskutočnené zoohygienické opatrenia týkajúce sa podstielky, technologických liniek na kŕmenie a napájanie hydiny
  • Sa v bezprostrednom okolí chovných priestorov nachádza hydina, ktorá nie je predmetom poistenia
  • Sa v jednom chovnom priestore chová hydina rôzneho veku
  • Nebol chovateľom dokázateľne uskutočnený vakcinačný program nariadený Štátnou veterinárnou správou a akceptovaný poistiteľom
  • Chov, ktorý bol pred začiatkom poistného krytia bez nákaz a neboli nariadené úradné opatrenia súvisiace s nákazou. V prípade, že boli určité nákazy cielene vyšetrené, trvá poistná ochrana len vtedy, ak bol výsledok posledného úradného vyšetrenia negatívny a túto skutočnosť je možné potvrdiť veterinárnym dobrozdaním
  • Sa tieto zistili pri nákupe hydiny rampovou vzorkou, ktorá bola úradne potvrdená Štátnym veterinárnym ústavom
  • Zmárnenie a nutné zabitie, ktoré nebolo vykonané na nariadenie Štátnej veterinárnej správy
  • Štátom nariadené preventívne zmárnenie alebo nutné zabitie hydiny v chovoch bez nákaz, ktoré je zamerané na odvrátenie rozšírenia nákazy

Poistná suma
Pre každú kategóriu hydiny sa dohodne jednotná poistná suma na jeden kus. Celková poistná suma sa vypočíta vynásobením počtom kusov hydiny v každej kategórii v danom mieste poistenia s jednotou poistnou sumou pre jedno zviera.

Rozsah poistného plnenia
Za jednu poistnú udalosť sa pokladá pretrvávajúci úhyn, zmárnenie, zabitie alebo úbytok hydiny poistnej kategórie, ktorý je spôsobený tým istým rizikom a jej trvanie je definované v poistnej zmluve.

Poistné plnenie na každú poistnú udalosť sa určuje ako násobok počtu uhynutej, nutne zabitej, zmárnenej alebo ukradnutej hydiny počas jednej poistnej udalosti a poistného plnenia na jeden kus hydiny vypočítaného podľa príslušnej tabuľky poistného plnenia.

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou (odpočítacia franšíza).

Od poistného plnenia sa odpočítajú aj platby zo štátnych prostriedkov alebo asanačných zariadení.

Poistenie poľnohospodárskych plodín proti poškodeniu alebo zničeniu ľadovcom
Ľadovec (krupobitie) je živelným javom. Poistené sú tie škody, ktoré vznikli tým že rastliny, časti rastlín, plody boli odlomené, vydrolené, narazené údermi ľadových kvapiek. Za ľadovec sa považujú krúpky s minimálnym priemerom 5 mm.

Predmetom poistenia je poľnohospodárska plodina, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Druhmi plodín sú tieto skupiny plodín:

Obilniny
Kukurica
Olejniny
Strukoviny
Okopaniny
Krmoviny na ornej pôde
Ovocie
Zelenina
Špeciálne plodiny (vinič, koreninové rastliny, chmeľ...)

Poistenie poľnohospodárskych plodín - kombinovaný produkt

Poistná udalosť v poistení plodín je škoda, ktorá vznikla z dôvodu:

 • Ľadovca /Ľadovec (krupobitie) je živelným javom. Poistené sú tie škody, ktoré vznikli tým že rastliny, časti rastlín, plody boli odlomené, vydrolené, narazené údermi ľadových kvapiek. Za ľadovec sa považujú krúpky s minimálnym priemerom 5 mm./
 • Víchrice (podľa správy HMÚ) Za víchricu sa považuje nárazový vietor minimálne 75 km/hod. Poistené sú škody, ktoré vzniknú tým, že rastliny, časti rastlín boli vytrhnuté z koreňa, zlomené, poľahnuté, odtrhnuté alebo odviate.
 • Prietrže mračien (podľa správy HMÚ) Sú to krátkotrvajúce silné zrážky s 25 litrami vody na meter štvorcový za 15 minút. Poistené sú škody, ktoré vzniknú tým, že rastliny sú úplne vytrhnuté z koreňa, odplavené alebo, že boli v pôde alebo v poistenej časti poľa úplne navrstvené.
 • Požiaru . Je to nežiadúce, nekontrolovateľné horenie mimo určené ohnisko, alebo ohnisko ktoré sa vlastnou silou rozšírilo, alebo bolo páchateľom úmyselne rozšírené.

Druhmi plodín na ktoré sa vzťahuje poistenie sú tieto skupiny plodín:

Obilniny
Kukurica
Olejniny
Strukoviny
Okopaniny
Krmoviny na ornej pôde
Ovocie
Zelenina
Špeciálne plodiny (vinič, koreninové rastliny, chmeľ...)

Začiatok a koniec ručenia poisťovateľa

Ručenie poisťovateľa začína termínom vzídenia osiva, (sadeníc) a to:

 • Repe, uhorkách ... po vzídení 4. pravého lístku
 • Viniči hroznorodom od začiatku rašenia
 • Ovocí po odkvitnutí
 • Jahodách na začiatku kvitnutia

Najskôr však 1. januára roku zberu.

Ručenie končí ukončením zberu alebo zaoraním poistenej plodiny, najneskôr však do 15. novembra roku zberu, pri riziku požiar 15. septembra, u desikovaných porastov 7-10 dní po vykonaní desikácie porastov plodiny, u viniča začiatkom oberania krov jednotlivých odrôd, u ovocia začiatkom oberania krov jednotlivých odrôd, u ovocia začiatkom oberania stromov jednotlivých odrôd, prípadne krov.

Poistná suma

Stanovuje sa súčinom výmery plánovanej (reálne dosahovanej úrody danej plodiny) a plánovanej ceny.

Poistná suma, je suma určená v zmluve ako najvyššia hranica plnenia poisťovateľa.

Rozsah poistného plnenia
Poisťovateľ odškodní poisteného pri poistných udalostiach, ktoré vznikli z dôvodu: ľadovca, víchrice, prietrže mračien, požiaru.

Poisťovateľ poskytne plnenie v slov. mene a to max. do výšky poistnej sumy. Poistenie sa zníži o zmluvne dojednanú spoluúčasť, ktorá predstavuje 20% poistnej sumy príslušného poisteného druhu plodiny. Pri určení výšky škody poisťovateľ vylúči škody vzniknuté z iných príčin ako bolo uvedené v PZ.

Rozsah a plnenie poškodenia na poľnohospodárskej plodine sa určuje prostredníctvom:

1. jednoduchého ocenenia
2. presného ocenenia
3. ocenenia súdnym znalcom

Kontakt: Ing. Jozef Tóth
Uniqa, a.s. Regionálne riaditeľstvo Nitra
tel.: 037/6556423
Autor textu: Ing. Ľubica Jagdwirthová