logo SPU A G R O I N Š T I T Ú T
ODBOR KOORDINÁCIE SIETE PORADENSKÝCH SLUŽIEB

Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421/037/7336746
E-mail: oksps@agroinst.sk
 

Poistenie poľnohospodárskych rizík

Slovenská poisťovňa

Poistenie poľnohospodárstva

Určenie poistenia
Poistenie je určené pre poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré sú právnickými alebo podnikajúcimi fyzickými osobami v zmysle Občian. zákonníka § 18 až 21.

Právnické a podnikajúce fyzické osoby sú počas svojej existencie vystavené pôsobeniu rôznych činiteľov, ktoré sú produktom prírody, ľudského prostredia a výsledkom konania samého človeka.

Majetok právnických a podnikajúcich fyzických osôb a výsledky ich činnosti sú ohrozené rizikami, ktorú buď sú nezávislé od ľudskej vôle (napr. povodeň, zemetrasenie, víchrica, blesk, ľadovec) alebo závislé od konania iných ľudí (napr. krádež, lúpež, vnútorný vandalizmus).

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb umožňuje poistenému prostredníctvom relatívne nízkeho finančného zaťaženia vo forme poistného mať zabezpečenú úhradu vzniknutých škôd, ktorých dôsledky by bez dojednaného poistenia mohli právnickým, resp. podnikajúcim fyzickým osobám spôsobiť vážne ekonomické straty.

Poistenie hospodárskych zvierat

Predmet poistenia

 • poistenie hospodárskych zvierat pre prípad nákazy - vzťahuje sa na uhynutie, zabitie, zmárnenie zvieraťa na úradný príkaz a nevyhnutné zabitie na príkaz veterinárneho lekára poisteného druhu hospodárskych zvierat a kategórií zvierat vymenovanými nákazami. Vzťahuje sa na tieto druhy a kategórie zvierat-hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a kone. Ďalej sa vzťahuje na uhynutie, krádež a stratu poistených zvierat podľa druhu a kategórie hospodárskych zvierat, ku ktorému došlo v dôsledku živelnej udalosti,
 • poistenie hospodárskych zvierat pre prípad nebezpečnej nákazy,
 • poistenie hydiny pre prípad nákazy - vzťahuje sa na uhynutie, zabitie, zmárnenie poistenej hydiny spôsobené vymenovanými nákazami. Poistenie sa vzťahuje i na úhyn, krádež a stratu hydiny poistenej kategórie, ku ktorej došlo v dôsledku živelnej udalosti,
 • poistenie pre prípad zničenia vajec v elektrickej liahni a uhynutia jednodňovej hydiny v dôsledku poruchy elektrického prúdu,
 • poistenie zásob vajec hydiny postihnutej nákazou - vzťahuje sa na zničenie zásoby vajec od hydiny postihnutej nákazou,
 • poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, úhynu, straty alebo krádeže zvierat a násadových vajec počas prepravy - poistenie možno dojednať pre územie SR alebo na prepravu nadväzujúcu do zahraničia,
 • poistenie kráv a vysokoteľných jalovíc pre prípad jednotlivých škôd a poistenie prasníc pre prípad jednotlivých škôd - vzťahujú sa na uhynutie a zmárnenie podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti a na nevyhnutné zabitie, ku ktorému došlo v dôsledku choroby, poranenia, operácie, pôrodu alebo potratu,
 • poistenie plemenných hospodárskych zvierat zakúpených v zahraničí.

Plnenie
Poistnou zmluvou sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená (poistná udalosť). Právo na plnenie vznikne, ak nastane poistná udalosť, a ak v čase jej vzniku sú splnené podmienky poistenia dohodnuté v poistnej zmluve. Rozsah poistného plnenia pre jednotlivé predmety poistenia je uvedený v poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Poistné podmienky a zmluvné dojednania presne určujú, ktoré náhodné udalosti, ak z nich vznikne škoda sa stanú poistnými udalosťami a teda kedy vznikne poistenému právo na plnenie z poistnej udalosti.

Poistenie plodín

Predmet poistenia
Poistenie plodín proti poškodeniu ľadovcom - možno dojednať pre prípad zničenia alebo poškodenia obilnín, strukovín, olejnín, krmovín pestovaných na ornej pôde, priadnych rastlín, okopanín, koreninovej papriky, ostatných aromatických a koreninových rastlín, jednoročných liečivých rastlín, zeleniny, viniča hroznorodého a jeho sadenín, tabaku, chmeľu a jeho sadby a ovocia ľadovcom od vzídenia alebo vysadenia do skončenia zberu príslušného roka s výnimkou:

 • ozimín, kde poistné krytie začína po 31. 3. príslušného roka,
 • ovocia, kde poistné krytie začína po odkvitnutí,
 • viniča hroznorodého a chmeľu, kde poistné krytie začína od rašenia.

Ukončením zberu sa rozumie naloženie plodiny na dopravný prostriedok, pri strukovinách najneskôr do 7 dní po nariadkovaní,

Poistenie plodín proti poškodeniu vybranými živelnými rizikami - možno dojednať pre prípad zničenia alebo poškodenia obilnín, strukovín, olejnín, krmovín pestovaných na ornej pôde, okopanín, zeleniny, tabaku, chmeľu a jeho sadby požiarom, víchricou, povodňou v čase od vysiatia alebo vysadenia s výnimkou:

 • ozimných obilnín a ozimných olejnín, kde poistné krytie začína po 31. 3. príslušného roka,
 • pri viacročných plodinách a chmeli od vzniku poistenia do skončenia zberu príslušného roka,

Poistenie viniča hroznorodého proti poškodeniu jarným mrazom - poistenie sa vzťahuje na poškodenie viniča hroznorodého jarným mrazom v čase od 21. 3. do 20. 6. príslušného roka. Uzatvorenie poistenia viniča hroznorodého proti jarnému mrazu je podmienené uzatvorením poistenia plodín proti poškodeniu ľadovcom.

Poistenie plodín proti škodám z vyzimovania - poistenie možno dojednať pre prípad poškodenia alebo zničenia ozimných obilnín a ozimných olejnín vyzimovaním.

Vyzimovaním sa rozumie poškodenie alebo zničenie spôsobené:

 • vymrznutím (v dôsledku pôsobenia mrazu a snehu), prudkými rozdielmi teplôt,
 • holomrazmi,
 • záplavou, zamokrením a povodňou,
 • plesňou snežnou,

v čase od vysiatia plodiny do 31. 3. roku zberu,

Poistenie plodín proti poškodeniu požiarom - možno dojednať pre prípad zničenia alebo poškodenia plodín patriacich do skupiny obilniny (okrem osivovej kukurice), strukoviny a olejniny požiarom v čase od 1. 4. do skončenia zberu príslušného roka. Ukončením zberu sa rozumie naloženie plodiny na dopravný prostriedok, pri strukovinách najneskôr do 7 dní po nariadkovaní.

Poistenie plodín proti poškodeniu záplavou - možno dojednať pre prípad zničenia alebo poškodenia obilnín, strukovín, okopanín, olejnín, priadnych rastlín, krmovín pestovaných na ornej pôde, koreninovej papriky a ostatných aromatických a koreninových rastlín, jednoročných liečivých rastlín, zeleniny, viniča hroznorodého a jeho sadeníc, tabaku, chmeľu a jeho sadby a ovocia záplavou od vzídenia alebo vysadenia do skončenia zberu príslušného roka s výnimkou ozimín, kde poistné krytie začína po 31. 3. príslušného roka. Ukončením zberu sa rozumie naloženie plodiny na dopravný prostriedok, pri strukovinách, pri strukovinách, priadnych rastlinách a krmovinách najneskôr do 7 dní po nariadkovaní (pokosení).

Plnenie
Poistnou zmluvou sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená (poistná udalosť). Právo na plnenie vznikne, ak nastane poistná udalosť, a ak v čase jej vzniku sú splnené podmienky poistenia dohodnuté v poistnej zmluve. Rozsah poistného plnenia pre jednotlivé predmety poistenia je uvedený v poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Poistné podmienky a zmluvné dojednania presne určujú, ktoré náhodné udalosti, ak z nich vznikne škoda sa stanú poistnými udalosťami a teda kedy vznikne poistenému právo na plnenie z poistnej udalosti.

Poistenie majetku

Predmet poistenia
Predmetom poistenia môžu byť stavby, dopravné prostriedky, stroje, strojové zariadenia a ostatné hnuteľné veci, zásoby, umelecké diela, finančný majetok, výstavné expozície a pod.

Hmotný majetok zabezpečíme:

 • proti živelným udalostiam (požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zosuv pôdy, zemetrasenie, víchrica, povodeň, záplava, krupobitie, lavína, ťarcha snehu alebo námraza, pád alebo zrútenie posádkou obsadeného letiaceho telesa),
 • pre prípad krádeže,
 • proti škodám spôsobených vodou unikajúcich z vodovodných zariadení,
 • proti poškodeniu, zničeniu alebo krádeži motorových vozidiel, lietadiel, plavidiel v SR aj v zahraničí
 • proti poškodeniu alebo zničeniu strojov a strojových zariadení,
 • proti úmyselnému poškodeniu, vnútornému vandalizmu,
 • proti nárazu dopravného prostriedku,
 • poistením vnútroštátnej aj medzinárodnej prepravy zásielok
 • poistením stavebných a montážnych prác v SR aj v zahraničí
 • poistením expozícií na výstavách v SR aj v zahraničí
 • poistením škôd spôsobených prerušením prevádzky z dôvodu živelnej udalosti

Plnenie
Poistnou zmluvou sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená (poistná udalosť). Právo na plnenie vznikne, ak nastane poistná udalosť, a ak v čase jej vzniku sú splnené podmienky poistenia dohodnuté v poistnej zmluve. Rozsah poistného plnenia pre jednotlivé predmety poistenia je uvedený v poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Poistné podmienky a zmluvné dojednania presne určujú, ktoré náhodné udalosti, ak z nich vznikne škoda sa stanú poistnými udalosťami a teda kedy vznikne poistenému právo na plnenie z poistnej udalosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Určenie poistenia
Poistenie zodpovednosti za škody právnických a podnikajúcich fyzických osôb zabezpečuje majiteľov či manažérov v prípadoch, kedy v súvislosti s prevádzkovou činnosťou môžu spôsobiť škodu tretím osobám na zdraví (úraz, choroba) alebo usmrtením, poškodením zničením alebo stratou veci, ktorú má tretia osoba vo vlastníctve alebo v úžívaní. Poistenie sa dá dojednať aj pre prípad udalostí, ktoré môžu nastať v zahraničí. To je dôležité najmä pre firmy, ktoré vyvážajú svoje výrobky, prípadne vykonávajú svoju činnosť v zahraničí.

Predmet poistenia

Zodpovednosť za škodu Slovenská poisťovňa poistí:

 • zmluvnými poisteniami
 • povinnými zmluvnými poisteniami
 • zákonným poistením

Poistenie zodpovednosti za škodu:

a) Zmluvné poistenia

 • Poistenie zodpovenosti za škodu právnických osôb v SR aj v zahraničí
 • Poistenie zodpovednosti za škodu podnikajúcich fyzických osôb v SR aj v zahraničí
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z regresných náhrad vznikajúcich poisťovniam v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pre právnické osoby
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z regresných náhrad vznikajúcich poisťovniam v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pre podnikajúce fyzické osoby
 • Stavebné poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu výstav
 • Montážne poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s vykonávaním projektovej činnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú letecko-chemickou činnosťou
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku v SR aj v zahraničí
 • Poistenie zodpovednosti za škodu podnikajúcich fyzických osôb pri poskytovaní prechodného ubytovania
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú manažmentom spoločnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú náhlym a náhodným znečistením životného prostredia
 • Poistenie zodpovednosti zasielateľa (špeditéra) za škodu spôsobenú zasielateľskou činnosťou v medzinárodnej preprave zásielok

b) Povinné zmluvné poistenia

 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového plavidla v SR aj v zahraničí
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu práva poľovníctva
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu medzinárodného cestného dopravcu

c) Zákonné poistenie

 • Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Zákonné poistenie zodpovednosti organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania

Plnenie
Z poistenia zodpovednosti za škodu vzniká poistenému právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škodu, ku ktorej došlo v súvislosti s činnosťou poisteného, bližšie označenou v poistnej zmluve, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu počas trvania poistenia a na teritóriu vymedzenom v poistnej zmluve

Autor textu: Ing. Ľubica Jagdwirthová