logo SPU A G R O I N Š T I T Ú T
ODBOR KOORDINÁCIE SIETE PORADENSKÝCH SLUŽIEB

Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421/037/7336746
E-mail: oksps@agroinst.sk
 

Poistenie poľnohospodárskych rizík

V rámci skvalitnenia poradenských služieb pre poradcov pôdohospodárstva i pre samotných pôdohospodárov Vám ponúkame stručný prehľad produktov komerčných poisťovní, ktoré momentálne poľnohospodárske poistenie ponúkajú. Dôležitou súčasťou pritom je cielené a ekonomicky výhodné zabezpečenie špecifických a individuálnych rizík.

Tento materiál má informačný charakter, pretože bol spracovávaný v určitom čase a produkty podliehajú stále meniacim sa potrebám trhu.

Poľnohospodárstvo v Slovenskej republike predstavuje dôležitý článok poistného trhu. Aj napriek prechodne zhoršenej ekonomickej situácii tohto rezortu, sú jeho potreby stále významné. Popri typicky poľnohospodárskych rizikách, akými sú krupobitie, víchrica, požiar a záplava na poľných plodinách a nákazy hospodárskych zvierat, je poľnohospodárstvo ohrozované škodami aj na ostatnom majetku, t.j. budovách, a hnuteľných veciach, teda strojov, dopravných prostriedkov, zásob vlastných výrobkov a nakúpeného materiálu.

Prehľad produktov za poisťovne:

UNIQA poisťovňa, a.s.

Slovenská poisťovňa


Autor textu: Ing. Ľubica Jagdwirthová