logo MP SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

Dobrovičova 12.
Bratislava 812 66
 

HODNOTENIE PODNIKATEĽA

(Zdroj: Doplnok č.1 k Metodickému usmerneniu k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 21. januára 2003 č.148/1/2003-100, o podpore na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí (Číslo 537/2003-100) a Doplnok č. 1 k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 21. januára 2003 č.148/2/2003-100, o podpore podnikania v poľnohospodárstve, v znení výnosu z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003-100 (Číslo 538/2003-100))

Podľa prílohy č.1:

Hodnotenie podnikateľa sa vykonáva podľa týchto kritérií:

1. rentabilita tržieb,

2. podiel pridanej hodnoty na výrobe,

3. využitie majetku,

4. celková zadlženosť aktív.


Kritériá pre hodnotenie podnikateľa

Kritériá Požadovaná hodnota pri podvojnom účtovníctve Požadovaná hodnota pri jednoduchom účtovníctve

Rentabilita tržieb

≥ -10

≥ -10

Podiel pridanej hodnoty na výrobe

≥ 10

-

Využitie majetku

≥ 50

≥ 50

Celková zadlženosť aktív

≤ 70

≤ 70

Vzorce a algoritmus výpočtov kritérií

Vysvetlivky:

HV - hospodársky výsledok

RT - rentabilita tržieb

PHV - podiel pridanej hodnoty na výrobe

EHIM - efektívnosť hmotného investičného majetku

HIM - hmotný investičný majetok

CZA - celková zadlženosť aktív.”.

S - súvaha

V - výkaz ziskov a strát

PV - výkaz o príjmoch a výdavkoch

MZ - výkaz o majetku a záväzkoch

Pridaná hodnota je charakterizovaná ako rozdiel výroby, (t.j. tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb, zmeny stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby a aktivácie)

+ obchodnej marže (t.j. tržby za predaj tovaru bez nákladov na predaný tovar)

- výrobná spotreba (t.j. spotreba materiálu a energie a služby)

Výroba je charakterizovaná ako súčet tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb,
+ zmeny stavu vnútropodnik. zásob vlastnej výroby a  
+ aktivácie

Vystavené 5. 5. 2003

Autor textu: Doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD