logo SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Katedra manažmentu a marketingu
E-mail: Iveta.Ubreziova@uniag.sk

Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. - Postavenie podnikov na spracovanie mlieka a výroby mliečnych výrobkov vo vonkajšom podnikateľskom prostredi

 


Postavenie podnikov na spracovanie mlieka a výroby mliečnych výrobkov vo vonkajšom podnikateľskom prostredi

V podmienkach rastúcej globalizácie svetovej ekonomiky a zosilňujúceho sa zápasu o trhy je národným a štátnym záujmom Slovenska udržanie produkčne výkonného poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu. Zabezpečenie jeho ekonomickej stability a celkovej konsolidácie je dlhodobým procesom, na ktorý má vplyv množstvo faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia.

V súčasnom období aj v oblasti mliekarenského priemyslu sa výrazne prejavuje koncentrácia, internacionalizácia a globalizácia prostredníctvom zoskupovania silných podnikateľských subjektov, ktoré prenikajú a pôsobia v medzinárodnom prostredí, čím sa stávajú konkurenciou pre domácich podnikateľov.

Mliekarenský priemysel patrí k najstabilnejším výrobným odvetviam v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. Jeho vonkajšie prostredie, resp. makroprostredie pôsobí rovnako na všetky podniky mliekarenského priemyslu aj napriek tomu, že jeho dôsledky sa prejavujú v jednotlivých podnikoch rozdielne. Hlavnou úlohou skúmania a analýz externého prostredia je odhaliť strategické príležitosti a hrozby, ktoré z neho vyplývajú.

Z uvedeného hľadiska sme sa zamerali na analýzu jeho najdôležitejších prvkov:

Makroekonomické prostredie - k jeho najzákladnejším faktorom zaraďujeme: mieru rastu ekonomiky, poskytované úrokové miery, menové kurzy a mieru inflácie.

Ekonomický rast prispieva k zvýšeniu produkcie, čím podniky získavajú vyššie výnosy z predaja svojich výrobkov. Spotrebitelia si môžu vyberať zo širokého sortimentu výrobkov. Pokiaľ napr. jogurty Rajo, Danone, Jogobella, Vitalinea a syry Eidam, Karička, Lunex sa postupne stali jednoznačne ”lídrami” na trhu, dnes im začínajú konkurovať iné druhy mliečnych výrobkov. Z lokálnych producentov sa najviac na trhu predávali a konzumovali výrobky z mliekarní Whittmann a syn, s.r.o. Zvolen, Laktis, a.s. Žilina, Mliekospol, a.s. Nové Zámky, PDM Prievidza a Zempmilk, a.s. Michalovce.

Snahy smerujú popri modernizácii výroby k skvalitneniu a rozšíreniu sortimentu syrov, kyslomliečnych výrobkov, ochutených mliek, jogurtov, tvarohov a tvarohových krémov.

Úrokové miery môžu ovplyvniť dopyt po výrobkoch. Ich zvýšenie znamená pre podniky riziko a menšie príležitosti, ktorých výsledkom sú straty alebo zisky z finančných investícií.

Inflácia môže destabilizovať ekonomiku, spomaliť jej rast a zvýšiť úrokové miery. Pri vysokej miere inflácie je rizikom pre podnik investovať do technológií, lebo výroba sa stáva rizikovou. V prípade zmeny technológie je faktor inflácie irelevantný.

Politické a právne prostredie – ich faktory majú značný vlyv na príležitosti a hrozby podnikov mliekarenského priemyslu. Je nevyhnutné dodržiavanie Metodických pokynov skúšania kvality nakupovaného surového kravského mlieka, činnosti centrálnych laboratórií, iných zákonov a opatrení.

Ukázalo sa, že trvalejšia ekonomická stabilizácia transformujúceho sa agropotravinárskeho komplexu a celého hospodárstva Slovenska je bez podnikovej reštrukturalizácie v súlade s výrobnými podmienkami, selektívnou podporou produkčných a regionálnych segmentov nemožná.

Vedecko-technické prostredie – rýchlosť uskutočňovania zmien v technicko-technologickej oblasti sa nedá predvídať, ale je potrebné pružné reagovanie, aby výrobky boli konkurencieschopné. Inováciou existujúcich výrobkov a spôsobu výroby podniky hľadajú optimálnu cestu pre vytvorenie širokého sortimentu produktov za

optimálnych cenových podmienok.

Uplatňované zmeny vedecko-technického prostredia podnikov predstavujú vynaložené investície, s ktorých návratnosťou musí manažment efektívne a ekonomicky kalkulovať počas dlhšieho časového obdobia. Je pozitívne, že väčšina podnikateľských subjektov so zameraním na výrobu konzumného mlieka a mliečnych výrobkov začína postupne uplatňovať celosvetový trend vývoja obalovej techniky, t.j. návrat obalov zo skla pre mlieko, smotany a niektoré druhy jogurtov.

Tie podniky, ktoré nemajú dostatočne využitú spracovateľskú kapacitu, na jednej strane zdražujú výrobu a na druhej strane strácajú konkurencieschopnosť.

Aj napriek tomu, že v roku 1999 bolo na Slovensku 65 spracovateľov surového kravského mlieka je predpoklad, že vedľa veľkých kapitálovo prepojených 4 až 6 mliekarní s kapacitou spracovania 150-200 tisíc litrov mlieka, sa na uplatní v budúcnosti 5 najviac 10 stredných a malých mliekarní so špecializovanou výrobou. Okrem koncentrácie a špecializácie výroby je nevyhnutné sústrediť sa na diverzifikáciu a inováciu výroby a produkčných programov s orientáciou na balenie výrobkov, zvyšovanie trvanlivosti, dopravu surovín, techniku prepravy mlieka a hodnotenia jeho kvality.

Sociálne prostredie –zmeny sociálneho prostredia znamenajú pre podniky príležitosti a hrozby. V poslednom období sme zaznamenali uvedomelosť spotrebiteľov v stravovacích návykoch. Do popredia sa dostávajú “zdravé” potraviny s nízkym obsahom tuku, cholesterolu a chemických zložiek potravín. Napríklad obchodná značka “Zdravo” na mliečnych výrobkoch akciovej spoločnosti Mliekospol Nové Zámky sa spája s pojmom čistého produktu bez civilizačných chemických prísad a má evokovať myšlienky, že sa jedná o ekologické a prírodné produkty.

Dôležitou otázkou pri kúpe mlieka, mliečnych výrobkov a iných potravín naďalej zostáva cena. Oživenie hospodárstva po etape makroekonomickej stabilizácie bude aj pre mliekarenský priemysel dobrou správou.

Ekologické prostredie – otázka životného prostredia je veľmi aktuálna. Podnik, ktorý pôsobí v oblasti výroby potravín musí zaujímať postoj k tejto otázke, aby verejnosť neodsúdila jeho produkty.

Ak manažment podniku zanedbáva ochranu životného prostredia, odrazí sa to na jeho finančnej situácii. Pokutám za znečisťovanie prostredia venuje verejnosť väčšiu pozornosť.

Demografické zloženie – početnosť spracovateľských kapacít, ktoré pôsobia a mali by pôsobiť na trhu na trhu mlieka popri veľkostných ukazovateľoch ovplyvňuje aj štruktúra osídlenia a dostupnosť výrobných zdrojov.

Zmeny v zložení populácie výrazne vplývajú na množstvo predaných výrobkov, ale orientácia na určitú vekovú skupinu obyvateľstva by znamenala úzku špecializáciu. Mlieko a mliečne výrobky patria k nezastupiteľným zložkám potravy. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v medziročnom porovnaní rokov 1996/1995 ako aj 1997/1996 podľa údajov ŠÚ SR klesla o 0,3 kg na obyvateľa a rok. V rokoch 1998/1997 vzrástla o 0,7 kg na obyvateľa a rok, pričom v roku 1999 sa pohybovala spotreba na úrovni 163 kg na obyvateľa a rok.

Medzinárodné prostredie – v dnešnej dobe takmer všetky podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním mlieka musia pružne reagovať na zmeny medzinárodného prostredia, pretože väčšia časť z nich sa usiluje o svoje presadenie sa na medzinárodných trhoch prostredníctvom svojich produktov.

K najlepším zaraďujeme vďaka dlhoročnej tradícii vo výrobe syrov, trvalému dosahovaniu vysokej kvality a splneniu medzinárodných hygienických požiadaviek na výrobu sa významná časť produkcie akciovej spoločnosti Liptovská mliekareň, a.s. Liptovský Mikuláš exportuje. Syry sú známe aj v krajinách najnáročnejších konzumentov v Holandsku, Nemecku, Francúzsku, USA a Českej republiky. Mliekospol, a.s. Nové Zámky, ktorá sa úspešne uplatňuje na zahraničnom trhu, realizuje takmer 40 % produkcie bieleho syru Akawi, sušeného odtučneného mlieka a sušeného plnotučného mlieka v Indii, Jemene, Japonsku, USA, Rakúsku, Dánsku a v iných krajinách.

Predpokladom úspechu každého podniku je, aby jeho stratégia bola v súlade s externým prostredím.

Na základe analýzy faktorov makroprostredia možno uviesť, že majú priaznivý vplyv na podnikateľskú činnosť podnikov mliekarenského priemyslu. Podnik musí poznať najmä príležitosti a ohrozenia, ktorých využitím dosiahne na jednej strane výnosy a na druhej strane získa nové odbytové možnosti a cesty. Naopak definované ohrozenia je nevyhnutné eliminovať a v podnikovej činnosti prijať opatrenia na ich odstránenie.

Autor textu: Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.