Logo PPA
Pôdohospodárska platobná agerntúra
Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava
e-mail: martin.mellen@gmail.com
 
 


Jednorazová podpora v sektore produkcie mlieka na dojnicu

V rámci prijatých opatrení na riešenie nepriaznivej situácie v sektore produkcie mlieka bola EK vyčlenená finančná "obálka" na rok 2010. Obálka má poskytnúť členským štátom finančné krytie pre prvovýrobcov, ktorí sú vážne postihnutí krízou v mliekarenskom odvetví. Finančné krytie pre jednotlivé členské štáty sa vypočítalo na základe produkcie mlieka v rokoch 2008/2009 v rámci národných kvót. Na Slovensku do 30.6. 2010 vyplatená jednorazová platba na dojnice v objeme 2 034 727 EUR.

Podpora na žiadateľa sa vypočíta ako podiel z vyčlenenej sumy a overeného počtu dojníc od všetkých žiadateľov. Vypočítaná výška jednorazovej podpory na dojnicu bude zverejnená vo Vestníku MP SR. Od marca 2010 má vstúpiť do platnosti nariadenie vlády SR, ktorým budú upravené podmienky poskytnutia jednorazovej platby na dojnicu.

Žiadosti o vyplatenie jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka sa budú predkladať na Pôdohospodársku platobnú agentúru do 30. apríla 2010. Povinnou prílohou k žiadosti bude "Výpis zvierat z databázy centrálnej evidencie hospodárskych zvierat pre potreby PPA hovädzí dobytok - kravy k 31.3. 2010" vydaný Plemenárskymi službami SR, š.p. Účelovým plemenárskym zariadením - CEHZ pre žiadateľa, ktorý je zároveň držiteľom individuálnej kvóty mlieka. Jednorazová podpora nebude poskytnutá na dojčiace kravy.

Vystavené: 23.4.2010

Autori textu: Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD.; Ing. Martina Fikselová, PhD.; Marián Dukes