logo SPU A G R O I N Š T I T Ú T

ODBOR KOORDINÁCIE SIETE PORADENSKÝCH SLUŽIEB

Akademická 4
949 01 Nitra

Tel.: +421/037/ 7910 263
E-mail: oksps@agroinst.sk
 

Finančná analýza metódami “ex ante”

Vážený poradcovia,

kolektív pracovníkov Agroinštitútu Nitra podľa odbornej literatúry spracoval hodnotiace analýzy ex ante. Hodnotenie tohto typu má za cieľ napomôcť poradcom, vyhodnotiť navrhnutý poradenský produkt, resp. finančnú situáciu subjektu, v ktorom sa plánuje poradenský produkt realizovať. Zdrojom údajov do vzorcov jednotlivých metód je súvaha, výkaz ziskov a strát ako aj ich ich plánovacia podoba. Ukazovatele zo súvahy a plánovanej bilancie sú označené symbolom S, údaje z výkazu a plánu ziskov a strát sú označené symbolom V. Čísla za symbolmi označujú čísla riadkov príslušných výkazov.

 

Po zoštudovaní dostupných materiálov predkladáme metódy finančnej analýzy “ex ante”. Spája sa s predvídaním vývoja finančného stavu podniku na základe ukazovateľov jeho doterajšieho a súčasného stavu. V praxi je možné použiť niektorú z nasledujúcich metód:

  • Index boninty
  • Tafflerov model
  • Rýchly test
  • Altmanov Z-index

l. Index bonity
V nemecky hovoriacom ekonomickom priestore Európy sa veľmi často používa diskriminačná funkcia, do ktorej vyúsťuje tzv. zjednodušená metóda “Vereinfachte Methode” ide o Index bonity (B). Čím je B väčšie, tým je finančne – ekonomická situácia firmy a jej prognóza lepšia. Skladá sa zo šiestich pomerových ukazovateľov uvedených v tabuľke 1:

Tabuľka č. 1

Matematický tvar rovnice kvantifikácie indexu bonity – B má nasledujúci tvar rovnice:

B = 1,5 x1 +0,08 x2 + 10 x3 +5 x4 +0,3 x5 + 0,1 x6

Potom:

  1. extrémne dobrá finančná situácia Ix > 3
  2. veľmi dobrá finančná situácia Ix (2,3)
  3. dobrá finančná situácia Ix (1,2)
  4. určité problémy Ix (0,1)
  5. zlá finančná situácia Ix (-0,1)
  6. extrémne zlá finančná situácia Ix <-2

2. Tafflerov model
Pozostáva zo štyroch ukazovateľov v tabuľke č.2:

Tabuľka č. 2

Z= 0,53x1+0,13x2+0,18x3+0,16x4

Pri hodnotení Tafflerovým modelom sa zóna priemernosti nachádza v intervale 0,2 až 0,3 pričom hodnota väčšia ako 0,3 indikuje, že firma má dobré dlhodobejšie perspektívy.

3. Rýchly test
Z názvu vyplýva, že je to metóda globálna, rýchlo uskutočniteľná, pretože pracuje len so štyrmi ukazovateľmi a jednoduchou bodovou stupnicou.

Pozostáva z nasledovných pomerových ukazovateľov v tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Tabuľka č. 4

a) veľmi dobrá finančná situácia 4-8 bodov
b) dobrá finančná situácia 8-11 bodov
c) stredná finančná situácia 12-15 bodov
d) zlá finančná situácia 16-19 bodov
e) veľmi zlá finančná situácia 20 bodov

Z konštrukcie stupnice vyplýva, že situácia je tým lepšia a finančná budúcnosť firmy istejšia, čím menší počet bodov získa. Minimálny počet bodov je 4 a maximum 20 bodov, ktoré sú prezentované v tabuľke č. 4.

4. Altmanov Z – index
Altmanova metodika je prvá, ktorá vyčísľuje viacrozmernú diskriminačnú funkciu. Vypracoval ju E.I. Altman, ktorý analyzoval skupinu 66 podnikov, pričom polovicu tvorili firmy prosperujúce a druhú neprosperujúce. Zistil, že najlepšie vypovedajú o finančnej situácii a jej budúcom vývoji ukazovatele v tabuľke č. 5

Tabuľka č. 5

Tabuľka č. 6

Celkové náklady = V(2+8+12+17+18+20+22+24+26+28+31+38+40+42+44+46+51+54)

Celkové výnosy = V(1+4+19+21+23+25+27+30+32+36+37+39+41+43+45+53)

Rozbor účtovných výkazov vyúsťuje do samotnej finančnej analýzy. Finančná situácia firmy je skutočnosť komplexná, zložitá, mnohostranná a na jej zodpovedajúce vyjadrenie je potrebná sústava ukazovateľov. Tieto musia byť usporiadané a konštruované tak, aby odrážali všetky dôležité stránky finančnej situácie.

Počas obdobia vývoja a používania pomerových finančných ukazovateľov, ako základného metodického nástroja finančnej analýzy, ich bolo navrhnuté veľké množstvo. Sú usporiadané do skupín, ktoré sú všeobecne akceptované, vzájomne prepojené a rôzne vypovedajú o dôležitých stránkach finančnej situácie podniku.

.Elektronická forma uvedených výkazov a jednotlivých hodnotiacich metód je spracovaná tak, že posudzovateľ vkladá len do predlôh výkazov prvotné údaje. Výsledky hodnotenia sa automaticky zobrazujú v príslušnej metóde, ktorú si posudzovateľ zvolil.

exante.xls

(doporučujeme sôbor stiahnuť - kliknite pravým tlačítkom myši na odkaz a použite menu "uložiť cieľ ako" )

 

Vystavené 7. 5. 2003

Autori textu: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., Ing. Gála, Ing. Juraj Starinský