Logo SIGI TRADE
SIGI TRADE s.r.o.
Pri železnici 1783
941 31 Dvory nad Žitavou
e-mail: senko@sigitrade.sk
 
 


Ekonomické ukazovatele odchovu jalovíc v roku 2010 a ich vplyv na efektívnosť chovu

Stále sú na Slovensku chovatelia, ktorí nepoznajú odpoveď na otázku, aké sú náklady na odchov jalovice až po otelenie v ich podniku. Alebo to radšej nechcú vedieť? Práve ekonomika odchovu jalovíc rozhoduje o celoživotnej rentabilite dojníc.

Základné princípy odchovu

Všetko začína výberom kvalitného genetického materiálu cez inseminačnú dávku až po kvalitnú matku. Potom sú rozhodujúce faktory ako ustajnenie, starostlivosť, výživa pripustenej jalovice alebo dojnice. Upozorňujem na obdobie od 21 dní pred otelením po otelenie, tu sa rozhoduje aj o kvalite mledziva, kondícii, zdravotnom stave, reprodukcii a budúcej úžitkovosti. Venujme maximálnu pozornosť tomuto obdobiu, je potrebné vytvoriť samostatnú skupinu v najlepších možných podmienkach na najlepšej výžive podľa stanovených pravidiel. Po otelení podať čo najskôr mledzivo, ošetriť pupok a vyutierať nového jedinca. Neskoré podanie mledziva spôsobuje zvýšenú chorobnosť, ale to všetci vieme. Liečené teľa má o 30-50% nižšiu úžitkovosť po otelení, koľko je to mlieka? Všeobecne možno konštatovať, že zle odchované teľatá a jalovice, ktoré sa následne telia vo veku nad 33 mesiacov, majú nižšiu úžitkovosť o 10-15%.

Požiadavky na intenzitu rastu

Aký prírastok je potrebný, aby sme dosiahli optimálny vek pri 1. pripustení? Do veku 180 dní je to 900 g denne, hmotnosť polročnej jalovičky je vtedy okolo 190 kg. V tomto období sa snažíme robiť aj prvú selekciu a oddeľujeme jalovice od býčkov, je to posledný možný termín. Výška v kohútiku by mala byť aspoň 110 cm. V nasledujúcom období by mal byť prírastok 750 g, hmotnosť v jednom roku približne 330 kg a výška kohútika 120-125 cm. Odchýlky sú dané plemenným štandardom. Do jedného roka robíme maximálnu intenzitu výživy s prihliadnutím na kvalitu prírastku, urobíme aj druhú selekciu a brakovanie. Do tohto veku podávame kŕmne zmesi s obsahom NL 160-200 g, nepasieme túto kategóriu, objemové krmivá musia byť čo najkvalitnejšie. Veľa chovateľov robí opak a to najhoršie krmivo skrmuje jaloviciam, dávajú aj nedožerky po dojniciach, kde už prakticky žiadna zmes nie je a krmivo je zvetrané. Od 12 mesiaca pri naplnení rastovej krivky daného plemena nie je potrebná kŕmna zmes, alebo len minimum, samozrejme, musí byť zabezpečené vysokokvalitné objemové krmivo. V období od 1 roka do 16 mesiaca veku je požadovaný prírastok 750 g, aby jalovice dosiahli hmotnosť 420 kg a mohli byť pripustené (platí pre holštajnské plemeno), čo znamená dosiahnutie 2/3 hmotnosti dospelej dojnice. To je hlavná podmienka pre vysokú úžitkovosť a návratnosť nákladov.

Vek jalovíc pri otelení a ekonomika

Aká bola realita v odchove jalovíc vo vybraných chovoch v roku 2010? Obdobie prvého otelenia na Slovensku v roku 2010 je v priemere pri holštajnskom čistokrvnom plemene (H) necelých 27 mesiacov, pri jeho krížencoch 28 mesiacov, pri slovenskom strakatom (S) 31 mesiacov a pinzgauskom (P) vyše 34 mesiacov (výsledky KÚ HD, Plemenárske služby SR, š.p.). Aké parametre je potrebné dosiahnuť, aby sme zlepšili ekonomiku? Pre plemeno H by to malo byť telenie v 25 mesiacoch, pri plemene S v 27 mesiacoch a pinzgauskom v 29 mesiacoch (Huba a kol., CVŽV Nitra) . To znamená zrýchliť odchov o 3-5 mesiacov podľa plemena. Čo to prinesie pre ekonomiku? Vo vybraných 15 podnikoch, sledovaných CVŽV Nitra (Krupová a kol., www.agrobiznis.sk) boli priemerné vlastné náklady na kŕmny deň za všetky plemená podľa veku nasledovné: teľatá do 6 mesiacov pri prírastku 779 g mali denné náklady 2,1224 €, z toho tvoria krmivá 53%, jalovice od pol roka do obdobia 3 mesiace pred otelením mali náklady pri dosiahnutom prírastku 589 g 1,9061 €, pričom krmivá tvorili 48%, VTJ do otelenia mali náklady na KD 2,4861 €, z toho krmivá tvorili 53%. Kŕmny deň jalovice od narodenia do otelenia stojí pri holštajnskom plemene pri otelení vo veku 28 mesiacov v priemere 2,015 €, celkové náklady na odchov spolu sú 1692,258 €. Pri otelení vo veku 25 mesiacov by sme ušetrili 171,549 € ( počas obdobia jalovíc od veku 7 mesiacov), celkové náklady by sa znížili na 1520,71 €. Plemeno S sa otelilo v 31. mesiaci a stálo to 1861,798 € na každého jedinca, na kŕmny deň to činí 2 €. Keď sa otelia v požadovanom 27. mesiaci, tak sa ušetrí 228,7 €, nákladová položka odchovanej jalovice bude 1633 €. Pri otelení vo veku 34 mesiacov pre pinzgauské plemeno sú celkové vlastné náklady 2033,3 €!

Efekt skrátenia doby odchovu

Skrátenie obdobia do 1. otelenia na 29 mesiacov by náklady znížilo o 285,9 €, jalovica v deň pôrodu by stála 1747,4 €. Samozrejme, na zvýšenie prírastku musíme urobiť aj "silnejšiu" kŕmnu dávku, tieto prepočty si každý chovateľ môže urobiť s poradcom výživy, pri optimalizácii poznáme náklady na krmivá a tiež predpokladaný prírastok. Budú síce vyššie náklady na krmivá, ale oplatí sa to. Vo vybraných chovoch, analyzovaných CVŽV Nitra, v kategórii jalovíc od 7 mesiacov do 3 mesiacov pred otelením klesol v roku 2010 priemerný denný prírastok v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 8% ( z 637 g na 589 g). Z tohto porovnania vidieť, že chovatelia sa snažili cez nižšiu spotrebu krmív minimalizovať vplyv rastúcich cien vstupov. Vedľajší efekt bola nižšia úžitkovosť, ktorá zvýšila náklady na kilogram prírastku živej hmotnosti o 11% . Ani vyššia realizačná cena o 7% oproti roku 2009 nedokázala tlmiť naplno tento rast. Prečo to tak je? Hlavným dôvodom sú fixné náklady, ktoré sa vo výrobe takmer nemenia, preto platí, čím nižšia produkcia, tým vyšší je ich podiel na jednotku tejto produkcie. Ako sa urýchlenie odchovu prejaví v tržbách za mlieko? Pri aktuálnej realizačnej cene 0,3165 €/l (september 2011) sú napríklad pri 25 l úžitkovosti denné tržby 7,9 €, za jeden mesiac je to okolo 237 €. Otelenie vo veku 28 mesiacov spôsobí stratu v tržbách za mlieko oproti teleniu v 25. mesiaci 711 euro. Spolu so 171 € za spomínané kŕmne dni navyše je to spolu 882 € na zviera pri plemene H!

Požiadavky na parametre plodnosti a dlhovekosti

Kŕmny deň dojnice v sledovaných podnikoch stál za minulý rok v priemere 6,523 €. Dôležitá je aj priemerná dĺžka ukončených laktácii, ekonomiku zlepší aj ich predĺženie, keď plemeno H dosiahlo priemerne len 2,3 laktácie (KÚ HD, PS SR, š.p., požiadavka je aspoň 3) , S 2,47 (3,5) a pinzgauské 3,64 (4). Tiež aj medziobdobie je potrebné skrátiť pod 400 dní. Aká bola však realita v roku 2010? Holštajnské plemeno ho malo 437 dní, slovenské strakaté a pinzgauské 412 dní (KÚ HD, PS SR, š.p.), teda ani jedno plemeno zatiaľ nespĺňa požiadavky na optimálnu dĺžku medziobdobia a práve najprodukčnejšie dojnice zaostávajú o 37 dní. Ako je to u vás v podniku? Robíte si analýzy a viete, koľko stojí odchov a ako vychádza rentabilita mlieka celoživotne pri vašich dojniciach? Koľkí z vás to presne vedia? Hospodársky výsledok za rok 2010 v SR na kilogram mlieka bez podpory je mínus 9,70 €ct (CVŽV Nitra) a to je výzva na podrobné preskúmanie ekonomiky výroby mlieka a vytvorenie vnútropodnikových opatrení na jej zlepšenie. Ceny mlieka v EÚ s naším podielom mliečnej kvóty 0,7 % nemáme šancu ovplyvniť, tak hľadajme možnosti doma. Keď si nepomôžeme sami, tak nám nikto nepomôže!

Vystavené: 11.1.2012

Autor textu: Ing. Peter Senko