Tlačová správa MP SR

 

   


Poznatky z krížového plnenia

Viac ako pätnásť a pol tisíc slovenských poľnohospodárov v minulom roku žiadalo podporu cez priame platby. Vyše 86 percent z nich už dnes majú prostriedky na účtoch. Celkovo Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila doteraz viac ako 358 miliónov eur. Nevyplácali sa však všetky typy podpôr naraz. Boli vyplatené platba na plochu (SAPS) a národná priama doplnková platba v rastlinnej výrobe, platby na znevýhodnené oblasti, osobitná platba na cukor, platba na chmeľ a platba na územia európskeho významu, plus platba na ovocie a zeleninu. Ku koncu roka dostávali platby len tí farmári, u ktorých sa nezistili žiadne nedostatky v rámci krížového plnenia (cross-compliance CC) a ktoré žiadosti nemali chybovosť v deklaráciách určených plôch. Podmienky CC sa kontrolujú u všetkých farmárov, ktorí poberajú priame platby a kompenzačné platby v rámci opatrení osi 2 Programu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013. Niektorí z nich budú mať však podpory znížené, keďže sa stalo, že napr. deklarovali väčšiu plochu výmery poľnohospodárskej pôdy, než v skutočnosti užívali.

Krížové plnenie existuje necelý rok. Podrobilo sa mu už 537 slovenských poľnohospodárskych subjektov. Dobrou správou je, že väčšina žiadateľov si plní svoje povinnosti. Ide o plnenie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a ôsmich zákonných požiadaviek hospodárenia, ktorými sú:

1. ochrana voľne žijúcich vtákov
2. ochrana podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami
3. ochrana pôdy pri používaní čistiarenských kalov
4. ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
5. ochrana biotopov voľne žijúcich živočíchov a ochrana biotopov voľne rastúcich rastlín
6. - 8. identifikácia a registrácia ošípaných, identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka, identifikácia a registrácia oviec a kôz

Kontroly v bodoch jedna a päť zákonných požiadaviek hospodárenia vykonávajú inšpektori PPA. Zákonné požiadavky hospodárenia dva, tri a štyri kontroluje Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky. Zákonné požiadavky hospodárenia čísiel šesť, sedem a osem kontrolujú zasa inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ale všetky kontroly sú pod gesciou PPA.

V praxi kontrola prebieha nasledovne: počítač vygeneruje s využitím rizikovej analýzy kontrolovaný subjekt. Na ten príde integrovaná kontrola pozostávajúca zo všetkých troch spomenutých kontrolných orgánov.

V tomto roku však má prísť k zmenám v rámci krížového plnenia. Do zákonných požiadaviek hospodárenia majú byť zakomponované v časti životné prostredie prípravky na ochranu rastlín a do časti zdravie zasa používanie hnojív, pričom pôjde len o žiadateľov v rámci osi dva Programu rozvoja vidieka. Na Slovensku sa tak dodržiava základná legislatíva Európskeho Spoločenstva, ku ktorej sme sa zaviazali. Slovenskí kontrolóri teda nejdú nad rámec požiadaviek krížového plnenia, iba plníme požiadavky Bruselu. Drvivá väčšina členských krajín má v rámci krížového plnenia aj veľké množstvo vlastnej národnej legislatívy.

Vystavené 4. 2. 2010