AGRO magazín
Príloha odborných časopisov Slovenský CHOV, naše pole a Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve /ročník VI./
 

Priame platby v Európskej únii v sektore živočíšna výroba

Rokovania s Európskou úniou boli úspešne ukončené v polovici decembra minulého roku. I keď naši vyjednávači nedosiahli plnú výšku priamych platieb, priznané finančné prostriedky vo výške 25, 30 a 35 % (pre roky 2004, 2005 a 2006) s možnosťou dodatočného navýšenia o 30 % predstavujú dobrú východiskovú základňu pre slovenských poľnohospodárov. V nasledujúcom texte by sme sa radi venovali faktom, ktoré sú rozhodujúce pri stanovovaní priamych platieb regulovaných komodít v chove hovädzieho dobytka, oviec a kôz. I keď v chove hospodárskych zvierat existuje len jedna kvótovaná komodita – kravské mlieko, produkcia ostatných je regulovaná pomocou tzv. prémiových práv. Prémiové práva predstavujú objemy komodít, na ktoré budú vyplácané priame platby.

1. Chov hovädzieho dobytka

Na začiatku treba povedať, že vyplácanie všetkých typov priamych platieb a prémií je podmienené dodržiavaním ustanovení nasledovných nariadení:

-Priame platby a prémie sa poskytujú najskôr 16. októbra v príslušnom roku a najneskôr 30. júna nasledujúceho roku. Podkladom pre priznanie platieb je overenie správnosti údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie priamych platieb a prémií.

-Do systému priamych platieb a prémií je možné zahrnúť iba dobytok, ktorý je označovaný a registrovaný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1760/2000. Základom systému evidencie a registrácie je nezameniteľné individuálne označenie zvierat, počítačová databáza údajov o zvieratách, tzv. pasy zvierat a individuálny register zvierat u každého vlastníka zvierat.

-Ďalšou podmienkou je splnenie požiadaviek Smernice Rady (ES) č.22/1996. V tomto nariadení sú špecifikované látky, ktoré je zakázané používať vo výžive hospodárskych zvierat. V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia je chovateľ vylúčený zo systému priamych platieb a prémií. Ak sa toto porušenie opakuje, vylúčenie zo systému môže byť až na obdobie piatich rokov.

-Smernica Rady (ES) č.22/1996 zahŕňa aj systém kontrolných opatrení. ak chovateľ bráni vykonaniu kontroly pre schválenie žiadosti o poskytnutí priamych platieb alebo prémií alebo bráni vykonaniu ďalších kontrol v zmysle spomínanej smernice môže byť v danom roku vylúčený zo systému priamych platieb a prémií. V prípade opakovaného odmietnutia platí ustanovenie rovnako ako v predchádzajúcom odstavci.

Kravské mlieko

Ako sme už uviedli mlieka je jedinou komoditou, na ktorú je stanovená reštriktívna neprekročiteľná hranica, tzv. kvóta. Táto kvóta sa vzťahuje na produkciu mlieka dodávaného do mliekarní alebo na priamy predaj. Primeraná cena (blížiaca sa tzv. smernej cene) nakupovaného surového kravského mlieka je udržiavaná prostredníctvom mechanizmu intervenčného nákupu skladovateľných komodít - maslo a odstredené mlieko. Jedinou výnimkou je možnosť intervenčného nákupu syrov pre talianskych poľnohospodárov. Ďalšou možnosťou pre udržiavanie primeranej ceny surového kravského mlieka je podpora súkromného skladovania mliekarenských výrobkov a subvencovaný vývoz.

Mlieková prémia

Podľa Nariadenia Rady (ES) č.1255/99 o organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami bude od roku marketingového roku 2005/2006 (začína 1. júla 2005) vyplácaná mlieková prémia.

-Mlieková prémia bude vyplácaná na tonu individuálnej ročnej kvóty.

-Výška mliekovej prémie je nasledovná:
5,75 EURO/t v roku 2005
11,49 EURO/t v roku 2006
17,24 EURO/t v roku 2007.

-Výška mliekovej kvóty sa stanovuje ku 31. marcu príslušného roku.

-V prípade, že suma individuálnych kvót prekročí celkovú národnú kvótu, príslušný členský štát EÚ zníži požiadavky žiadateľov o mliekovú prémiu pomerných spôsobom.

-V prípade dočasného prevodu kvóty na mlieko patrí aj príslušná prémia novému vlastníkovi kvóty.

Dodatočná mlieková prémia

-Dodatočnú prémiu bude možné vyplácať taktiež od roku 2005 (na základe rovnakého nariadenia ako riadnu prémiu), pričom ide o doplnok riadnej prémie.

-O vyplácaní dodatočnej prémie na mlieko rozhoduje každý členský štát EÚ individuálne na základe objektívnych kritérií, ktoré rešpektujú ich štruktúru výroby a zásadu rovnakého zaobchádzania s producentmi mlieka a pre predchádzanie deformáciám na trhu.

-Dodatočnú prémiu bude možné poskytnúť buď na tonu individuálnej mliekovej kvóty alebo na hektár trvalej pastviny, pričom v druhom prípade musia byť splnené nasledovné podmienky:

- pastviny je k dispozícii producentovi mlieka po celý rok,

- pastvina nie je predmetom výpočtu extenzity pre extenzifikačnú prémiu,

- na pastvinu nie je poskytovaná priama platba na plodiny na ornej pôde a nie je využitá v systéme podpôr úsuškov alebo platieb na trvalé kultúry.

-V prípade platby na hektár nesmie prekročiť hranicu 350 EURO/ha. Do tejto sumy sa započítava aj dodatočná platba na dobytok vyplácaná na pastviny.

-Celková výmera pastvín, na ktoré bude poskytovaná dodatočná mlieková prémia nesmie prekročiť regionálnu základnú výmeru, ktorú si určí každý členský štát na základe Nariadenia Rady (ES) č.1255/99.

-Maximálna výška mliekovej prémie spolu s dodatočnou platbou v prípade vyplácania na tonu individuálnej mliekovej kvóty je nasledovná:
13,9 EURO/t v roku 2005
27,8 EURO/t v roku 2006
41,7 EURO/t v roku 2007

Hovädzie mäso

Ako sme už spomínali, v tejto komodite sú pre každý členský štát a každú kategóriu stanovené tzv. prémiové práva, ktoré síce môžu byť prekročené, avšak už bez nároku na finančnú podporu. Mechanizmus prideľovania týchto prémiových práv je pomerne zložitý a závisí od splnenia niektorých špeciálnych požiadaviek (napr. požadovaná štruktúra základného stáda, ekologické aspekty, velfér a pod.). Limitujúcim faktorom pre priame platby v tejto komodite je počet kráv bez trhovej produkcie mlieka, pretože spoločne s národnou mliekovou kvótou je podkladom pre výpočet počtov zvierat vo všetkých vekových kategóriách určených na produkciu hovädzieho mäsa.

Prémia za zabitie

Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1254/99 sú predmetom prémie za zabitie nasledovné kategórie hovädzieho dobytka:

  • býky, voly, kravy a jalovice vo veku nad 8 mesiacov,
  • teľatá staršie vo veku 1 až 7 mesiacov, ktorých hmotnosť jatočne upraveného tela NEPRESAHUJE 160 KG.

-Zvieratá, ktoré sú predmetom priamej platby musia byť buď zabité na jatočné účely alebo vyvezené do tretej krajiny (mimo EÚ).

-Výška prémie za zabitie dospelého zvieraťa je 80 EURO (platí od roku 2002).

-Výška prémie za zabitie teľaťa je 50 EURO (platí od roku 2002).

-Každý členský štát si stanovuje vlastný limit a v prípade jeho prekročenia sú požiadavky chovateľov pomerne krátené.

Špeciálna prémia

Na základe Nariadenia Rady (ES) je možné aj špeciálnu prémiu, ktorá je určená dobytok samčieho pohlavia (býky a voly).

Špeciálna prémia je poskytovaná na maximálne 90 zvierat na farme (podľa jednotlivých vekových kategórií), pričom členský štát môže toto obmedzenie zmeniť, resp. od neho ustúpiť. Je to možné urobiť na základe objektívnych kritérií s prihliadnutím na ochranu životného prostredia.

Prémia je vyplácaná:

- raz za život v prípade býkov (po dovŕšení veku 9 mesiacov)
- dvakrát za život v prípade volov (po prvýkrát vo veku 9 mesiacov a po druhýkrát po dovŕšení veku 21 mesiacov).
-v prípade býkov môže byť prémia vyplatená aj v čase jeho zabitia. V tomto prípade je kritérium minimálneho veku (9 mesiacov) nahradené minimálnou hmotnosťou jatočne opracovaného tela – 185 kg. Prémia je v tomto prípade vyplácaná aj vtedy, ak je zviera vyvezené do iného členského štátu EÚ alebo do tretej krajiny.

-Výška špeciálnej prémie na jedno zviera je nasledovná:
pre býka 210 EURO (platí od roku 2002)
pre vola 2 x 150 EURO (platí od roku 2002).

-Nárok na prémiu je limitovaný intenzitou chovu dobytka, oviec a kôz, pričom nesmie prekročiť 1,8 VDJ/ha plochy krmovín. Počet VDJ, na ktoré je možné uplatniť nárok spočíta platobná agentúra členského štátu na základe žiadostí o priamu podporu na ornú pôdu, v ktorých je uvedená celková výmera s pestovanými plodinami a na základe výšky mliekovej kvóty.

Desezonizačná prémia

Táto prémia je poskytovaná na základe Nariadenia Rady (ES) č.1254/99 a Nariadenia Komisie (ES) č.2342/99 a je vyplácaná výhradne na zabité voly.

-Prémiu za zabitie mimo sezóny je možné poskytnúť ak:

- podiel zabitých volov v danom roku prekročí 60 % z celkového počtu zabitých zvierat samčieho pohlavia,

- podiel zabitých volov v období medzi 1 septembrom a 30. novembrom prekročí 35 % z celkového počtu zabitých zvierat samčieho pohlavia.

-Výška prémie taktiež závisí od obdobia roka:
72,45 EURO za každé zviera zabité počas prvých 15 týždňov roka
54,34 EURO za každé zviera zabité medzi 16. a 17. týždňom roka
36,23 EURO za každé zviera zabité medzi 18. a 21. týždňom roka
18,11 EURO za každé zviera zabité medzi 22. a 23. týždňom roka

Extenzifikačná prémia

Táto prémia je poskytovaná na základe Nariadenia Rady (ES) č.1254/99 a Nariadenia Komisie (ES) č.2342/99 a je určená pre chovateľov dobytka, ktorí majú nárok na špeciálnu prémiu a (alebo) na prémiu pre kravy bez trhovej produkcie mlieka.

Prémia môže byť vyplácaná:

– ako jednoúrovňová – vo výške 100 EURO/VDJ pri intenzite pri intenzite nižšej ako 1,4 VDJ/na plochu krmovín,

- ako dvojúrovňová – vo výške 80 EURO/VDJ pri intenzite nižšej ako 1,4 VDJ/ha plochy krmovín a 40 EURO/VDJ pri intenzite 1,4-1,8 VDJ/ha krmiovín.Plocha krmovín, ktorá je braná do úvahy pri výpočte intenzity zaťaženia na hektár krmovín musí pozostávať najmenej z 50 % pastvín. Pojem pastva môže byť definovaný členskými štátmi EÚ. Pastvou je možné rozumieť plochy krmovín, ktoré sú využívané v súlade so všeobecnými regionálnymi postupmi a ktoré sú určené pre pasenie dobytka a (alebo) oviec, pričom nie je vylúčené ani zmiešané využitie pre pastvu, produkciu sena a siláže v jednom roku.

-Členské štáty, v ktorých je viac ako 50 % mlieka produkovaného v horských oblastiach (definícia horskej oblasti podľa Nariadenia Komisie (ES) č.1257/99) je pre podniky, ktoré sú lokalizované v horských oblastiach možné vyplácať extenzifikačnú prémiu ako v prípade býkov, volov a kráv bez trhovej produkcie mlieka.

Prémia na kravy bez trhovej produkcie mlieka

Kravou bez trhovej produkcie mlieka je možné rozumieť kravu patriacu k mäsovému plemenu alebo kríženku s mäsovým plemenom a patriacu do stáda, ktoré slúži na odchov teliat pre produkciu mäsa. Kravy, ktoré nepatria do tejto kategórie sú uvedené v prílohe 1 Nariadenia Komisie (ES) č.2342/99. Podľa spomínanej prílohy sem patria kravy plemien angler rotvieh, ayrshire, armoriciane, bretonne pie-noire, holstein, groningen blaarkop, guernsey, jersey, mælkeborthorn, reggiana, valdostana nera, itäsuomenkarja, länsisoumenkarja, pohjoissoumenkarja.

-Nárok na prémiu má chovateľ, ktorý preukázateľné chová kravy alebo jalovice počas posledných 6 mesiacov odo dňa podania príslušnej žiadosti. Podiel kráv v stáde musí byť najmenej 80 % a podel jalovíc maximálne 20 %.

-Výška prémie za je stanovená na 200 EURO na kravu za kalendárny rok.

-Za určitých okolností je možné poskytnúť dodatočnú prémiu na kravu bez trhovej produkcie mlieka v maximálnej výške 50 EURO.

-V prípade vyplácania dodatočnej prémie na kravu bez trhovej produkcie mlieka je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorého farma sa nachádza v oblastiach vymedzených Nariadením RADY (ES) č.1251/99 ako zaostalý región prvých 24,15 EURO na zviera môže byť hradených zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho orientačného a garančného fondu (EAGGF).

-Úplné hradenie dodatočnej prémie na kravy bez trhovej produkcie mlieka z prostriedkov EAGGF je možné v prípade:

- že kravy bez trhovej produkcie mlieka predstavujú najmenej 30 % z celkového počtu kráv v členskej krajine,

- že najmenej 30 % zabitých zvierat samčieho pohlavia pri hodnotení podľa systému S-EUROP je zaradených do tried S a E.

-Počet zvierat nárokovaných na všetky priame platby nesmie presiahnuť 1,8 VDJ/ha krmovín (dobytok, ovce a kozy spolu).

2. Chov oviec a kôz

-Pravidlá a výška platieb pre bahnice a kozy sú uvedené v Nariadení Rady (ES) č.2529/2001 a Nariadení Komisie (ES) č. 2550/2001.

-Podobne ako pri hovädzom dobytku, aj pri ovciach a kozách je potrebné dodržiavať ustanovenia Nariadenia Rady (ES) č.1760/1996 o označovaní a registrácii hospodárskych zvierat.

-Pre určenie počtu zvierat, na ktoré sa vyplácajú priame platby je rozhodujúci počet bahníc či kôz chovaných na farme minimálne 100 dní od posledného termínu podania žiadosti.

-Vyplácanie priamych platieb sa uskutočňuje ihneď po vykonaní kontrol integrovaného kontrolného systému (IACS), a to najskôr 16. októbra príslušného kalendárneho roku a najneskôr 31. marca nasledujúceho roku.

Prémia za bahnice a koz

-Pojem ovca a koza, na ktorú je možné nárokovať si priamu platbu je vymedzený minimálne jedným okotením zvieraťa , resp. jeho minimálnym vekom (1 rok).

-Prémie sa poskytujú vo forme priamej platby na príslušný kalendárny rok. Nariadenie ďalej stanovuje, že minimálny počet zvierat samčieho pohlavia pre žiadosť o prémiu je vecou príslušného členského štátu. Táto hodnota sa môže pohybovať v intervale 10-50 zvierat samčieho pohlavia.

-Výška prémie na bahnicu je 21 EURO. Pri zavádzaní ovčieho mlieka alebo výrobkov z neho na trh je výška 16,8 EURO. Rovnakú výšku má aj prémia na kozu.

-Prémia na kozy sa poskytuje iba v špecifických oblastiach, v ktorých je chov kôz zameraný hlavne na produkciu mäsa a v ktorých sú techniky chovu podobné ako v prírode.

-Prémia je obmedzená do výška individuálneho limitu každého producenta, resp. limitom nárokov na prémiu. Tieto limity sú stanovované len pre ovce a sú prideľované členským štátom EÚ.

-Prevod nárokov je možné obmedziť v prípadoch hrozby ich odlivu z oblastí, kde je chov oviec dôležitý pre miestne hospodárstvo. členský štát môže rozhodnúť, že prevod nárokov na prémie sa uskutoční prostredníctvom vnútroštátnej rezervy.

-Prevody nárokov (aj dočasné) sú platné až po oznámení príslušným orgánom Európskej komisie, pričom toto oznámenie je potrebné urobiť najneskôr do konca obdobia podávania žiadostí (výnimka platí v prípade dedičstva).

Ovčie a kozie mäso

Pre produkciu mäsa oboch druhov zvierat je stanovená nereštriktívna kvóta, ktorá môže byť prekročená. Nad limit kvóty však už neexistuje nárok na prémiu. Mechanizmus prideľovania týchto prémiových práv je pomerne zložitý a závisí od splnenia niektorých špeciálnych požiadaviek (napr. požadovaná štruktúra základného stáda, ekologické aspekty, velfér a pod.).

Doplnková prémia

-Prémiu je možné poskytovať chovateľom oviec a kôz v oblastiach, v ktorých je tento chov tradičnou aktivitou a výrazne prispieva k zlepšeniu ekonomiky poľnohospodárstva. Presná definícia týchto oblastí závisí od jednotlivých členských štátov.

-Prémiu je možné poskytnúť taktiež chovateľovi, ktorého viac ako 50 % výmery využívanej na poľnohospodárske účely sa nachádza v znevýhodnených oblastiach (podľa Nariadenia Rady ES č. 1760/99).

-Doplnkovú prémiu je možné poskytnúť aj chovateľom, ktorí presúvajú minimálne 90 % oviec na sezónnu pastvu trvajúcu najmenej 90 dní. Táto prémia patrí tiež chovateľom, ktorá musia vzhľadom na nedostatočnú kvalitu pastvy presúvať zvieratá na sezónne pastviny mimo hlavnej oblasti ich chovu.

-Výška doplnkovej platby je 7 EURO na ovcu a kozu a jej vyplácanie je podmienené rovnakými podmienkami ako v prípade prémií na bahnice a kozy.

Dodatočné platby

-Členské môžu poskytovať dodatočné platby do celkovej čiastky stanovenej Dodatkom II k Nariadeniu Rady ES č.2529/99 (najviac Veľká Británia 20 162 000 EURO, najmenej Luxembursko 4 000 EURO).

-Dodatočné platby na ovcu a kozu je možné zvýšiť (v rámci členských krajín EÚ) znížením prémií na ovce a kozy, avšak maximálne o 1 EURO.

-O poskytovaní dodatočných platieb rozhoduje každý členský štát individuálne podľa objektívnych kritérií, ktoré rešpektujú ich štruktúru výroby a zásadu rovnakého zaobchádzania s producentmi mlieka a pre predchádzanie deformáciám na trhu.

Zdroj:
Citované nariadenia a smernice je možné nájsť vyhľadávacou službou na internetovej stránke http://europa.eu.int/

Vystavené 27. 3. 2003

Späť